Xem thêm

Thiền Viện Viên Không: Nơi Tìm Hiểu Về Kinh Tạng

Phap Ngo Thich
Thiền Viện Viên Không là nơi mà bạn có thể tìm hiểu về Kinh Tạng - một phần quan trọng trong học pháp của Đạo Phật. Với tầm quan trọng của nó, Kinh Tạng được...

Thiền Viện Viên Không là nơi mà bạn có thể tìm hiểu về Kinh Tạng - một phần quan trọng trong học pháp của Đạo Phật. Với tầm quan trọng của nó, Kinh Tạng được chia thành ba phần chính: Luật tạng (Vinaya Pitaka), Kinh Tạng (Nikaya Pitaka), và Thắng Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka).

I. Luật tạng (Vinaya Pitaka - Disciplinary and Procedural Rules)

Luật tạng Pali bao gồm năm quyển chính, mỗi quyển đề cập đến một khía cạnh cụ thể của quy tắc và quy trình:

 1. Căn Bản Giới, Parajika Pali (Major Offences)
 2. Tiểu Giới, Pacittiya Pali (Minor Offences)
 3. Đại Phẩm, Mahavagga Pali (Greater Section)
 4. Tiểu Phẩm, Cullavagga Pali (Lesser Section)
 5. Yết Ma và Truyền Giới Pháp, Parivara Pali (Epitome of the Vinaya)

Một số nơi đã kết hợp hai quyển đầu tạo thành bộ Suttavibhanga - Luật giải. Năm 2005, Tỳ khưu Indacanda (Chánh Thân) đã hoàn tất việc dịch toàn bộ Luật tạng sang tiếng Việt và phân chia thành các phần như sau:

 1. Phân tích giới Tỳ khưu (Bhikkhu vibhanga): 2 tập
 2. Phân tích giới Tỳ khưu ni (Bhikhuni vibhanga): 1 tập
 3. Đại phẩm (Mahavagga): 2 tập
 4. Tiểu phẩm (Cullavagga): 2 tập
 5. Tập yếu (Parivara): 2 tập

Ngoài ra, trong Hán tạng, còn có các bộ luật khác dịch từ bộ luật của các bộ phái khác nhau như Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ, Pháp Tạng bộ, Đại Chúng bộ, Hóa Địa bộ và Da Du La Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ.

II. Kinh Tạng (Nikaya Pitaka - Discourses)

Kinh Tạng bao gồm năm bộ kinh chính:

 1. Trường Bộ Kinh, Digha Nikaya (Tập hợp các Kinh Dài)
 2. Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya (Tập hợp các Kinh Trung)
 3. Tương Ưng Bộ Kinh, Samyutta Nikaya (Tập hợp các Kinh tương ứng)
 4. Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara Nikaya (Tập hợp các Kinh theo từng bước)
 5. Tiểu Bộ Kinh, Khuddaka Nikaya (Tập hợp các Kinh nhỏ)

Tiểu Bộ Kinh gồm có 15 quyển, mỗi quyển tập trung vào một khía cạnh cụ thể của giáo lý và pháp lý:

 1. Tiểu Bộ Tập (Tiểu Tụng), Khuddaka Patha (Các văn bản ngắn)
 2. Pháp Cú Kinh, Dhammapada (Con đường Chân lý)
 3. Phật Tự Thuyết, Udana (Biểu đạt niềm vui)
 4. Như Thị Ngữ (Phật Thuyết Như Vậy), Itivuttaka (Các diễn thuyết "Như thế đã nói")
 5. Kinh Tập, Sutta Nipata (Các Kinh đã tập hợp lại)
 6. Thiên Cung Sự, Vimana Vatthu (Câu chuyện về các cung điện thiên đàng)
 7. Ngạ Quỷ Sự, Peta Vatthu (Câu chuyện về ngạ quỷ)
 8. Trưởng Lão Tăng Kệ, Theragatha (Thi tập của các trưởng lão Tăng)
 9. Trưởng Lão Ni Kệ, Therigatha (Thi tập của các trưởng lão Ni)
 10. Bổn Sanh, Jataka (Câu chuyện về các kiếp sanh của Bồ tát)
 11. Nghĩa Thích, Niddesa (Giải thích)
 12. Vô Ngại Giải Đạo, Patisambhida (Cuốn sách về tri thức phân tích)
 13. Thí Dụ, Apadana (Cuộc sống của những người thành đạt)
 14. Phật Sử, Buddhavamsa (Lịch sử của Đức Phật)
 15. Sở Hạnh Tạng, Cariya Pitaka (Cách sống của những người tu hành)

Các bản dịch tiếng Hán gọi là các bộ A Hàm, bao gồm bốn bộ chính:

 1. Trường A Hàm (Dirgha-Agama), tương ứng với Trường Bộ Kinh
 2. Trung A Hàm (Madhyama-Agama), tương ứng với Trung Bộ Kinh
 3. Tăng Nhất A Hàm (Ekottara-Agama), tương ứng với Tăng Chi Bộ Kinh
 4. Tạp A Hàm (Samyukta-Agama), tương ứng với Tương Ưng Bộ Kinh

III. Thắng Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka - Vi Diệu Pháp, A Tỳ Đàm, Luận Tạng)

Thắng Pháp Tạng bao gồm bảy quyển chính:

 1. Pháp Tụ, Dhammasangani (Phân loại về Dhamma)
 2. Phân Tích (Phân Biệt), Vibhanga
 3. Chất Ngữ (Giới Thuyết), Dhatukatha (Tạng chất ngữ)
 4. Nhân Chế Định (Nhân Thị Thuyết), Puggala Pannatti (Cuốn sách về nhân vật)
 5. Ngữ Tông (Biện Giải), Kathavatthu (Những điểm tranh cãi)
 6. Song Đối (Song Luận), Yamaka (Cuốn sách về những cặp đối)
 7. Vị Trí (Phát Thú), Patthana (Cuốn sách về mối quan hệ nhân quả)

Các bộ này đã được Hòa thượng Tịnh Sự dịch trước năm 1975 dựa trên bản Pali-Thái. Tất cả các bộ kinh điển này đã được phát hành tại Sài Gòn, Việt Nam trong những năm qua.

Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về Kinh Tạng, Thiền Viện Viên Không là một địa chỉ tuyệt vời để khám phá văn hóa Đạo Phật. Hãy đến và trải nghiệm sự thanh tịnh và sự thanh thản tại thiền viện này.

Thiền Viện Viên Không Hình ảnh: Thiền Viện Viên Không - Nguồn: chuadieuphap.com.vn

1