Xem thêm

Thiện Nữ Thiên Chú – Bài thần chú giúp tăng trưởng tài vật

Phap Ngo Thich
Thiện Nữ Thiên Chú là một trong những thần chú của Thiền môn, được truyền trong Phẩm Tăng Trưởng Tài Vật - Kinh Kim Quang Minh của Đại Cát Tường Thiên Nữ. Dựa trên nhiều...

Thiện Nữ Thiên Chú là một trong những thần chú của Thiền môn, được truyền trong Phẩm Tăng Trưởng Tài Vật - Kinh Kim Quang Minh của Đại Cát Tường Thiên Nữ. Dựa trên nhiều bản dịch Hán văn, thần chú này cũng có nhiều phiên bản dịch Việt tương ứng. Tuy nhiên, chú này chỉ có tác dụng khi được trì tụng đúng pháp. Việc chỉ nghe hay đọc mà không tuân thủ pháp tế sẽ không mang lại nhiều lợi ích.

Dưới đây là một số bản chú phổ biến trong Thiền Môn:

 • Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
 • Chú Lăng Nghiêm.
 • Chú Chuẩn Đề.
 • Chú Dược Sư.
 • Lục Tự Đại Minh Thần Chú.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm.
 • Chú Như Ý Bảo Luân Vương.

Thiện Nữ Thiên Chú Thiện Nữ Thiên Chú

Thiện Nữ Thiên Chú

"Nam mô Phật đà Nam mô đạt ma Nam mô tăng dà. Nam mô thất lỵ Ma ha đề tỷ da Đát nễ dã tha ba lỵ Phú lâu na Giá lỵ tam mạn đà Đạt xá ni Ma ha tỳ ha ra dà đế Tam mạn đà Tỳ ni dà đế Ma ha ca lỵ dã Ba nễ ba ra Ba nễ tát lỵ Phạ lật tha Tam mạn đà Tu bác lê đế Phú lệ na, A lị na Đạt mạ đế Ma ha tỳ Cổ tất đế Ma ha di lặc đế, Lâu phả tăng kỳ đế Hê đế tỷ Tăng kỳ hê đế Tam mạn đà a tha a nậu Đà la ni"

So Sánh các bản Thiện Nữ Thiên Chú

Bản Thiện Nữ Thiên Chú được trình bày ở trên là bản thông dụng trong Thiền Môn. Bản này cũng được Hòa Thượng Thích Trí Thoát trì tụng, nên nó khá phổ biến và gần gũi với đa số người. Tuy nhiên, như đã đề cập, Kinh Kim Quang Minh có nhiều bản dịch, do đó, cũng có nhiều phiên bản khác nhau của Thiện Nữ Thiên Chú. Dưới đây là một số phiên bản để làm minh chứng:

 1. Theo Kinh Kim Quang Minh, bản dịch của Ngài Thích Trí Quang, Thiện Nữ Thiên Chú có nội dung như sau:

"Nam mô, Sri ma ha đê vi, tát da tha, pa ri pua na cha rê, Sa măn ta dar sa ni, ma ha vi ha ra ga tê, sa man ta, pi ta ma ma ti, ma ha ka ri da. prát vít tha pi ni, sar văn tơ, a sa măn tan, su pra ti pu re, a da na da ma ta, ma ha ba gê na, ma ha mai tri, u pa săm hê tê, ma hắt le sa, su sam gri hơ tê, a nu phu la na, soa ha."

 1. Theo Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ, Thiện Nữ Thiên Chú có nội dung như sau:

"Đát điệt tha, Ba lợi phú lầu na giá lợi, Tam mạn đà đạt xa ni, Ma ha tỳ ha la già đế, Tam mạn đà tỳ đà na già đế, Ma ha Ca Diếp lợi da, Ba lợi ba la, ba di tát bà lợi đà tam mạn da tu bát lợi đế, Ma ha Di Lặc đế, Lô bá tăng kỳ đế, Đế hê đế tỷ tăng kỳ hy đế, Tam mạn đà yết tha a nậu ba la ni, Ta bà ha."

 1. Theo Kinh Kim Quang Minh, bản dịch của Ngài Thích Nguyên Chơn, Thiện Nữ Thiên Chú có nội dung như sau:

"Nam mô sơ ri, ma ha đê vi, tát ya tha, pa ri pua na, ca rê, Sa ma ta-đát sa ni, ma ha vi ha ra ga rê, sa man ta, pi ta ma ma ti, ma ha ka ri ya, pờ ra ti vít tha pa ni, sa van tha sa mam ta na, su pờ ra ti pu rê, a da na đạt ma ta, ma ha ba ghê na, ma ha mai tri, u pa sam hê tê, ma ha cờ lê sa su sam gờ hi tê, a nu pu la na, sa va ha."

Về Kinh Thiện Nữ Thiên Chú

 • Kinh Kim Quang Minh
 • Phẩm 16-17 - Thiên Nữ Đại Cát Tường Tăng Trưởng Tài Vật
 • Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Nguyên Chơn

Bấy lâu nay, thiên nữ Đại Cát Tường đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và cung kính chắp tay trước Đức Phật. Cô ấy nói rằng: "Bạch đức Thế Tôn ơi! Nếu thấy những người trì tụng, giảng thuyết về kinh Kim Quang Minh này cho người khác, con sẽ cúng dường thức ăn, thức uống, đồ dùng sinh hoạt, y phục, thuốc men và tất cả những thứ cần thiết khác, để giúp họ có đủ để nghiên cứu văn từ, suy ngẫm ý nghĩa và lưu truyền kinh sách khắp nơi. Vì những chúng sinh đã từng trồng cấy điều thiện lành từ vô lượng ngàn vạn Đức Phật mà con đã từng nghe, nên kinh này không bao giờ bị lỗi thời. Ngược lại, trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp, những ai luôn nhận nghe kinh này sẽ luôn được hưởng niềm vui trên trời, giàu sang phú quý và không bao giờ bị đói khát. Ngoài ra, nó còn giúp tất cả mọi người có một cuộc sống hạnh phúc và gặp được các Phật Tử sau này để đạt được Bồ Tát thượng đẳng và thoát khỏi sự luân hồi trong ba đời.

Đức Phật cảm kích và nói rằng: "Hay thay, hay thay! Thiên nữ Cát Tường! Nếu con có thể nhớ lại những ân sâu nặng xưa kia và dùng cuộc sống hiện tại để cúng dường báo đáp, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích vô biên cho bản thân và những người không thể tưởng tượng được."

Thiện Nữ Thiên Chú - Hòa Thượng Thích Trí Thoát. Tự Tâm 2021.

1