Thiền Định Ly Tham (8)

0
5
Hệ thống ba độc gồm có: tham, sân và si. Về mối liên hệ tham, sân và si, Đại trí độ luận nói: Vì lòng tham trước nên sinh sân hận, vì sân hận nên dùng dao gậy sát hại, chịu các khổ não. Tham có hai mức độ: tham nhưng chưa bức não chúng sinh và tham quá mạnh, tìm cầu không được thì muốn não hại chúng sinh. Tham cũng chính là sân và si, diệt tham cũng chính là diệt sân và si. Si chính là vọng tưởng của con người về tâm lý bên trong (pháp trần) và thế giới bên ngoài (ngoại cảnh). Thực chất, tham – sân – si chỉ là một nhưng vì TĐLT chú trọng mục tiêu ly tham nên nhiếp sân và si trong tham để nhấn mạnh. Đó là lý do nói ly tham là đoạn tận cả ba độc.
                                      Trích: Sách Thiền Định Ly Tham