THIỀN ĐỊNH LY THAM (7)

0
2
 Khi Đức Phật thành đạo, bài pháp đầu tiên ngài thuyết giảng là tứ diệu đế tức chân lý về khổ (khổ đế), chân lý về nguyên nhân của khổ (tập đế), chân lý về thoát khổ (diệt đế) và chân lý về phương pháp thoát khổ (đạo đế).
 Trong đó, nguyên nhân của khổ là tham ái và vô minh (ở đây, tham ái đại diện cho toàn bộ tham). Vì ly tham là chấm dứt nguyên nhân của khổ cho nên thuộc về diệt đế, bởi kết quả của ly tham là diệt khổ hay ly khổ, tức là giải thoát tám khổ: sanh, già, bệnh, chết, cầu không được, thương phải xa, ghét phải gặp và chịu sự chi phối của năm uẩn. Tóm lại, tham thuộc về tập đế, ly tham thuộc về diệt đế.
                                       Trích: Sách Thiền Định Ly Tham