THIỀN ĐỊNH LY THAM (5)

0
2
Hiện nay, ở Việt Nam, giới nghiên cứu và người thực hành có nhiều hướng tiếp cận Thiền định nguyên thuỷ thông qua thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát (vipassana), thiền chỉ (samatha)… Thiền tứ niệm xứ nhấn mạnh bốn đối tượng thân, thọ, tâm và pháp. Thiền minh sát nhấn mạnh sự quan sát, phân tích để thấu rõ. Thiền chỉ nhấn mạnh trạng thái tập trung, v.v… Còn quyển sách này – khi tiếp cận Thiền định nguyên thuỷ – nhấn mạnh tiến trình thực hành từ bốn thiền sắc giới qua bốn định vô sắc giới đến Diệt thọ tưởng định.
                                        Trích: Sách Thiền Định Ly Tham