THIỀN ĐỊNH LY THAM (4)

0
2
THIỀN ĐỊNH ĐẠI THỪA
Thiền định đại thừa là sự nhấn mạnh tiến trình thể nhập thực tại tuyệt đối thông qua bốn định vô sắc và Diệt thọ tưởng định. Đại trí độ luận đại diện cho Thiền định đại thừa nêu quan điểm chính thức: Bốn định vô sắc là quá trình thực hành trí tuệ thể nhập thật tướng hay KHÔNG tánh. Thành Duy thức luận nêu lý tưởng: Mạt-na thức và chủng tử cần phải đoạn diệt hoàn toàn ở Diệt thọ tưởng định, làm cơ sở cho việc chuyển thành Bình đẳng tánh trí, và nhất là chuyển thành Đại viên cảnh trí. Kinh Thủ Lăng-nghiêm gắn việc chuyển hóa vọng tưởng trong diệt thọ tưởng định như là một bước căn bản để đạt đến sự giác ngộ toàn bích.
Thiền định đại thừa ít chú trọng đến việc chuyển hóa cảm xúc của con người.
                                      Trích: Sách Thiền Định Ly Tham