THIỀN ĐỊNH LY THAM (1)

0
4
Thiền định là quá trình thực hành sự kiểm soát của tâm trí, phát sinh trí tuệ và hình thành thái độ sống tích cực với bản thân và xã hội trên cơ sở lý luận Phật học. Lý luận về thiền định trong Thiền định ly tham đảm bảo ba nguyên tắc: (𝒊) Thiền định thuộc về bát chánh đạo và tam lậu vô học, (𝒊𝒊) Thiền định kết hợp song song chỉ và quán và (𝒊𝒊𝒊) Thiền định dung thông nguyên thủy và đại thừa.
Trong Thiền Định Ly Tham, ly tham không chỉ là một khái niệm từ bỏ lòng tham đơn thuần, mà còn là một phạm trù triết học bởi sự tổng hòa lý thuyết của Sơ thiền và Đại định Lăng Nghiêm. Ly tham còn là tiến trình giải thoát khỏi vọng tưởng về bản ngã và thế giới ngoại cảnh để đạt đến sự giác ngộ thống nhất gọi là chân tánh. Về phương diện này, ly tham đồng nhất với ly si.
                                      Trích: Sách Thiền Định Ly Tham