R – S

0
190

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

GHI CHÚ

163

33

HỒ VĂN

RẪY

1934

28/10/2007

01286.389.839

393

334

LÊ THỊ

RỐN

 

 

 

194

419

NGUYỄN VĂN

RÙA

2009

30/4/2009

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

119

399

VŨ VĂN

SÁCH

15/11/1943

 

 

465

88

NGUYỄN VĂN

SÂM

30/7/1957

17/9/1998

355

178

429

THÁI QUỐC

SANG

 

28/3 ÂL

 

134

238

TRẦN TÀI

SANH

1933

10/1102006

 

396

448

NGUYỄN VĂN

SANH

 

 

 

335

84

NGUYỄN VĂN

SÀNH

 

26/7/1986

 

497

 

LÊ ĐỨC SÚT

SẢO

2010

2010

DỰ ĐỊNH ĐƯA VỀ QUÊ GỐC ???????

220

46

TRẦN THỊ

SÁU

 

 

CÓ THÂN NHÂN

135

68

ĐOÀN THỊ

SEN

 

12/05/1982

270 BÌNH LỢI – 0903. 318.158

344

8

PHAN VĂN

SẾN

1911

1984

TÌM CHƯA CÓ

435

25

HOÀNG CÔNG

SIM

1927

1985

 

239

510

NGUYỄN VĂN

SOẠN

 

 

HĐH LÀNG THƯỢNG NÔNG

438

127

TRẦN VĂN

SON

1932

1968

 

285

75

PHẠM THANH

SƠN

1945

9/4 – BÍNH NGỌ

302/4 NTL P12 – 35260012- 0903717127

369

154

TRẦN NGỌC

SƠN

1962

11/08/2009

 

151

231

LƯU MINH

SƠN

1980

06/01/2005

8,35164606

379

142

NGUYỄN VĂN

SƠN

1966

30/12/2007

 

323

524

TRẦN QUANG

SỬ

 

30/10/1940

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

189

383

 

SƯƠNG

 

 

 

54

309

ĐÀO THỊ

SỬU

1937

26/03/2005

 

278

359

HOÀNG THỊ

SỬU

1920

1973

B6/2

472

122

BÙI QUỐC

SỸ

1960

29/5/2010

Nguyễn Thị Hoàng 67/38 BĐTúy P12 BT
 0122.9417.644