Xem thêm

Phương Pháp niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát: Cảm nhận không thể nghĩ bàn

Phap Ngo Thich
Nguồn ảnh: chuadieuphap.com.vn Nhìn vào bức ảnh này, chúng ta có thể cảm nhận rằng Bồ Tát Quán Thế Âm luôn hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Từ bi của Ngài không biên giới,...

Nguời tu đạo nên hướng tới pháp rốt ráo là giải thoát, mới mong ra khỏi được tam giới, mới dứt được phần đoạn sanh tử Nguồn ảnh: chuadieuphap.com.vn

Nhìn vào bức ảnh này, chúng ta có thể cảm nhận rằng Bồ Tát Quán Thế Âm luôn hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Từ bi của Ngài không biên giới, không phân biệt ai đúng ai sai. Ngay từ khi niệm danh hiệu "Quán Thế Âm Bồ Tát," chúng ta trở nên bình an, hơi thở ổn định và tinh thần tập trung. Trong quá trình niệm, chúng ta không cần ganh đua, không nên cạnh tranh.

Người tu hành cũng không nên nề hà và sợ vãi, phải thường xuyên tinh tấn, luôn luôn tinh tấn từng giờ, từng khắc, từng phút, từng giây. Một phút tinh tấn là một phút cảm ứng; mười phút tinh tấn là mười phút cảm ứng.

Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trong lòng có chân thành chăng? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên trời thấy rất rõ. Ai niệm Ngài với một trái tim chân thành, người đó sẽ được Ngài gia tăng trí huệ sáng suốt, cảnh tưởng trưởng, tội ác tiêu diệt, ba chưởng diệt trừ, tức nghiệp chưởng, báo chưởng, phiền não chưởng, tóm lại hết tất cả ác nghiệp đều được tiêu diệt.

Vì vậy, khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải niệm hết sức chân thành. Ai niệm chân thành, người đó được lợi ích; ai niệm không chân thành, tuyệt đối không gặp cảm ứng.

Trong thất Quán Âm, có người niệm một cách chân thành, nhưng cũng có người niệm một cách tuỳ hỷ, mà chưa phải là thật lòng. Thấy mọi người niệm, mình cũng niệm; thấy mọi người chạy, mình cũng chạy; thấy mọi người ngồi, mình cũng ngồi, trước sau chân tâm vẫn không nảy sinh (chân tâm nghĩa là không có vọng tưởng).

Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không thấy tâm tham, cũng không có tâm cầu, tức là có chân tâm. Không tranh, không ích kỷ, tự lợi, cái đó cũng thuộc về chân tâm. Dùng công với chân tâm, mọi nghiệp chưởng đều được tiêu trừ. Tâm không chân, nghiệp chưởng vẫn bám riết theo. Cho nên, trong thời gian nhập thất Quán Âm, hay nhất là: "Bớt một câu nói, thêm một tiếng niệm".

Có câu nói rằng: "Đả đắc niệm đầu tử, hứa hưởng pháp thân hoạt", nghĩa là làm chết tạp niệm thì pháp thân sẽ hiển hiện (sống). Người tu hành, vì chuyên duệt sinh tử, vì mục đích cứu độ chúng sinh mà dùng công tu tập, chẳng phải vì cầu được cảm ứng.

Có câu nói rằng: "Tu ý y chí, tu thực thực chí", nghĩ tới áo thì có áo, áo đến - nghĩ tới ăn thì có ăn, nghĩ chuyện gì thì có chuyện đó, đây là cảnh giới của chư Thiên, nhưng tới lúc phước trời hưởng hết thì lại trở về luân hồi chịu khổ. Người tu đạo nên hướng tới pháp roắt ráo là giải thoát, mới mong ra khỏi được tam giới, mới dứt được phần đoạn sanh tử.

Con đường dài vô tận, Ngút mắt cuối chân trời, Kiên nhẫn ta tiến bước, Đường tu sẽ thành thôi.

1