Xem thêm

Nghi thức phóng sinh: Đặt tâm tình từ bi và cầu nguyện cho sự an lành của sinh vật

Phap Ngo Thich
Nghi thức phóng sinh là hành động giải thoát tất cả các loài sinh vật khỏi sự ràng buộc, giam cầm hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây là một nghi lễ tôn giáo mang...

nghi thuc phong sinh Nghi thức phóng sinh là hành động giải thoát tất cả các loài sinh vật khỏi sự ràng buộc, giam cầm hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây là một nghi lễ tôn giáo mang ý nghĩa sâu sắc và tốt đẹp, được thực hiện bởi nhiều người trên khắp thế giới.

1. Công dụng của nghi lễ phóng sinh

Nghi thức phóng sinh không chỉ giúp nuôi dưỡng lòng từ bi mà còn kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Đặc biệt, khi chúng ta cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ hay thân nhân đang bệnh tật, nghi lễ này cũng mang lại sự an ủi và hy vọng.

2. Khóa lễ phóng sinh

Trong quá trình thực hiện nghi lễ phóng sinh, chúng ta cần tuân thủ các khóa lễ sau đây:

  • Tịnh Pháp giới chân ngôn: Úm lam xóa ha (đọc 3 lần).
  • Tịnh Tam nghiệp chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám (đọc 3 lần).

NIỆM HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính. Gửi theo đám mây hương. Phảng phất khắp mười phương. Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo. Theo tự tánh làm lành. Cùng Pháp giới chúng sanh. Đều thành trọn Phật đạo.

(Tùy chỉnh nếu có lễ cúng hoặc thắp hương)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loại, Quy y tròn một niệm Dứt sạch nghiệp ba kỳ, Xưng dương cùng tán thán, Muôn kiếp không cùng tận.

KỲ NGUYỆN

Hôm nay, chúng ta cùng nhau cầu nguyện tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đức Bồ Tát từ bi, xin để những sinh linh sắp được phóng sinh hôm nay được giải thoát khỏi phiền não và nghiệp chướng. Xin họ được sống an lành và tránh xa khổ đau. Xin cùng tất cả chúng sinh trên thế giới đồng lòng tu tập Đạo Phật.

QUÁN TƯỞNG

Phật và chúng sinh có mối quan hệ đặc biệt và không thể nghĩa bàn. Chúng tôi tôn vinh sự hiện diện của Phật và các Bồ Tát khắp nơi. Ánh sáng hào quang của Phật chiếu rọi khắp mọi nơi. Trước hình ảnh của Đức Phật, chúng tôi khiêm nhường và tỏ lòng kính trọng.

LỄ PHẬT

  • Nhất Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (thực hiện 1 lễ).
  • Nhất Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Ta Bà giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ Tát, nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng (thực hiện 1 lễ).
  • Nhất Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây phương cực lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ Tát (thực hiện 1 lễ).

(Nếu không hành lễ trước bàn thờ và không thắp hương, chỉ cần đọc phần dưới đến hết Chân Ngôn)

KỲ NGUYỆN

Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau cầu nguyện tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đức Bồ Tát từ bi, xin để những sinh linh sắp được phóng sinh hôm nay được giải thoát khỏi phiền não và nghiệp chướng. Xin họ được sống an lành và tránh xa khổ đau. Xin cùng tất cả chúng sinh trên thế giới đồng lòng tu tập Đạo Phật.

Hôm nay là ngày...tháng...năm, tôi tên là...pháp danh..., địa chỉ... Tôi phát nguyện mua chim (cá...) và phóng sinh chúng, hướng nguyện cho hương linh gia đình. Mặc dù không cần sự quy y của các vị Tăng Ni, nhưng tôi tự quy y cho mình.

"Chúng sanh tự quy y Phật Chúng sanh tự quy y Pháp Chúng sanh tự quy y Tăng Chúng sanh tự quy y Phật bất đọa địa ngục Chúng sanh tự quy y Pháp bất đọa ngã quỷ Chúng sanh tự quy y Tăng bất đọa bàng sanh Chúng sanh tự quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn Chúng sanh tự quy y Pháp đạo thoát ly tham dục Chúng sanh tự quy y Tăng bậc tu hành cao tột Chúng sanh tự quy y Phật cánh Chúng sanh tự quy y Pháp cánh Chúng sanh tự quy y tăng cánh Chúng sanh tự quy y Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật. Chúng sanh tự quy y Pháp nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo. Chúng sanh tự quy y Tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tôn hữu ác đẳng." (đọc 3 lần)

Chúng sanh đã tự quy y Phật Chúng sanh đã tự quy y Pháp Chúng sanh đã tự quy y Tăng Chúng sanh vốn tạo các vọng nghiệp Đều do vô thủy tham sân si Tự thân miệng ý phát sinh ra Ngày nay chúng sanh chí thành hướng về mười phương Chư Phật cầu xin sám hối.

Chú Vãng Sanh: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tỳ can lan đế, A di rị đa tỳ can lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (Đọc 3-21 lần)

Tán A Di Đà: A Di Đà Phật thân kim sắc Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm Năm tu di uyển chuyển bạch hào Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc Trong hào quang hóa vô số Phật Vô số Bồ Tát hiện ở trong Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh Chín phẩm sen vàng lên giải thoát Quy mạng lễ A Di Đà Phật Ở Tây phương thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh Cúi xin đức từ bi tiếp độ Nam Mô Tây phương cực lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật (10 lần) A Di Đà Phật (108 lần) Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

Nguyện vãng sanh: Nguyện sanh cực lạc cảnh Tây phương Chín phẩm hoa sen là cha mẹ Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

Hồi hướng công đức: Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.

Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu, cặp lục thân quyến thuộc, kẻ oán người thân, oan gia trái chủ rộng cùng pháp giới chúng sanh. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về cực lạc.

Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho hương linh gia đình... (tên ông, bà, cha, mẹ...)

Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho gia đình... (tên thành viên trong gia đình, kèm theo tuổi...)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô thượng (1 lạy) Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy) Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại (1 lạy) Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đồng trọn thành Phật đạo.

Kết luận

Chúng tôi nguyện cầu để tất cả những ai đọc được bài viết này đều nhận được nhiều lợi ích và đồng trọn thành Phật Đạo!

1