Xem thêm

Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật và 7 vị Phật Dược Sư

Phap Ngo Thich
Ảnh chỉ mang tính minh họa Có một nghi thức lạy sám hối tuyệt vời nhằm tưởng nhớ và tôn kính 35 vị Phật và 7 vị Phật Dược Sư. Đây là một nghi thức...

01 Ảnh chỉ mang tính minh họa

Có một nghi thức lạy sám hối tuyệt vời nhằm tưởng nhớ và tôn kính 35 vị Phật và 7 vị Phật Dược Sư. Đây là một nghi thức đặc biệt mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để đạt được sự thanh tịnh và an lạc.

Lạy sám hối - Một hành động đáng quý

Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những tội lỗi, sai lầm và nhân quả xấu mà chúng đã tạo ra. Sám hối là một hành động rất cần thiết để làm sạch tâm hồn và xóa tan những hậu quả tiêu cực mà chúng ta đã gây ra. Đây là một cách để chúng ta trở về với con đường đúng đắn và đạt được thanh tịnh trong tâm hồn.

Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật và 7 vị Phật Dược Sư

Nghi thức lạy sám hối này được thực hiện bằng cách niệm Cúng Chánh Biến Tri và tâm tụng đọc câu Nhất Tâm Đảnh Lễ trước mỗi câu niệm danh hiệu Phật. Dưới đây là danh sách 35 vị Phật và 7 vị Phật Dược Sư mà chúng ta lạy sám hối:

 1. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni Phật
 2. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Kim Cang Bất Hoại Phật
 3. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Quang Phật
 4. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Long Chủng Tôn Vương Phật
 5. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Quân Phật
 6. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Hỷ Phật
 7. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Hỏa Phật
 8. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Quang Phật
 9. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bất Không Kiến Phật
 10. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Phật
 11. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Cấu Phật
 12. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dõng Thí Phật
 13. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Phật
 14. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Thí Phật
 15. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thủy Thiên Phật
 16. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiên Thủy Thiên Phật
 17. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hiền Cát Tường Phật
 18. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Chiên Ðàn Cát Tường Phật
 19. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Lượng Oai Đức Phật
 20. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Quang Đức Hoa Phật
 21. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Cát Tường Phật
 22. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Na La Diên Cát Tường Phật
 23. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hoa Cát Tường Phật
 24. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật
 25. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
 26. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tài Cát Tường Phật
 27. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Niệm Cát Tường Phật
 28. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Phật
 29. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Đế Thắng Tràng Vương Phật
 30. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Du Bộ Công Ðức Phật
 31. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Ðấu Chiến Thắng Phật
 32. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dũng Kiện Cát Tường Phật
 33. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Phổ Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật
 34. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật
 35. Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Tu Di Sơn Vương Vương Phật

Lợi ích của nghi thức lạy sám hối

Nghi thức này mang đến những lợi ích to lớn cho chúng ta. Thực hiện nghi thức này đúng cách và thành tâm, chúng ta sẽ được thanh tịnh tâm hồn, giảm bớt nghiệp chướng và sống một cuộc sống đúng đắn và hạnh phúc hơn. Điều quan trọng là tâm tụng và làm theo nghi thức này một cách thành tâm và chân thành.

Kết thúc

Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật và 7 vị Phật Dược Sư là một cách để chúng ta làm sạch tâm hồn và đạt được sự thanh tịnh. Chúng ta nên áp dụng nghi thức này trong cuộc sống hàng ngày để duy trì tâm hồn an lành và hạnh phúc. Hy vọng rằng mọi người sẽ thực hiện nghi thức này với lòng thành và đạt được nhiều phước lành và trí vô thượng.

"Công đức của chư Phật không có giới hạn. Hãy thực hiện nghi thức lạy sám hối với lòng thành và nhận lấy sự an lạc và hạnh phúc."

1