Lời Phát Nguyện trong khóa tu Trái Tim Của Bụt””

0
113

LỜI PHÁT NGUYỆN


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Cung kính ngưỡng bạch trên chư Tôn thiền đức chứng minh

Hôm nay nhân mùa Phật Đản, toàn thể năm châu bốn biển hân hoan đón mừng đức Từ Tôn giáng thế đem đạo Từ Bi rưới tan phiền não khổ đau nơi trần thế. Chúng con thật hạnh phúc hội đủ duyên lành được làm người, được gặp Phật Pháp và lại còn hạnh phúc hơn khi mùa đất trời tươi tốt chúng con được vào chùa tu tập đạo Từ Bi.

Giờ đây nơi đạo tràng chùa Diệu Pháp trang nghiêm với hương trầm quyện tỏa, trên có chư Phật mười phương dưới có chư Tôn thiền đức chứng minh, toàn thể tu sinh chúng con một lòng thành khẩn xin Phát Nguyện: (1 lạy)

Nguyện thứ nhất:

Chúng con ý thức cuộc đời vô thường thế gian giả tạm “ Dòng đời cứ trôi, trôi qua mãi. Năm tháng mang đi, đi một kiếp người ” nguyện con sống cuộc đời không lãng phí, sống theo tinh thần Phật dạy sống: “ Hiểu biết và yêu thương”

          Nguyện thứ hai:

                   Ai cười vui năm trước

                   Ai khổ đau tháng này

                   Ai tiền rừng bạc bể

                   Ai bát cơm khó đầy

                   Ai vinh quang tột đỉnh

                   Ai tủi nhục cùng đồ

        Nguyện tất cả chúng sanh được Tam Bảo chở che sớm ngày thức tỉnh ra khỏi cảnh khổ đau.

Nguyện thứ ba:

          Vui thay Phật ra đời

Vui thay Tăng đoàn hòa hợp

Vui thay Tứ chúng đồng tu.

Phật Pháp Tăng Tam Bảo chúng sinh hưởng phước điền nguyện Tam Bảo mãi mãi thượng trụ ở thế gian để chúng sanh có chổ quay về.

Ngưỡng mong mười phương chư Phật chứng minh cho lời phát nguyện của chúng con được thành tựu như ý.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát ma ha tát.