Lễ tổng kết hoạt động và phát sách vở mới cho đoàn sinh GĐSH

0
125

TIN ĐÃ ĐƯA:

-Tổng kết khen thương lớp học Phật pháp tại GĐSH 2009

-Tặng sách vở nhân dịp năm học mới 2009

-Tổng kết khen thưởng cho các em nhỏ trong GĐSH 2010

-Lễ phát sách vở nhân dịp năm học 2010 cho GĐSH

Hôm qua, ngày 05/08/2012, chùa Diệu Pháp đã tổ chức buổi lễ tổng kết hoạt động và phát sách vở mới cho các em đoàn sinh Gia đình Sen Hồng nhân dịp năm học mới. Đến dự có Thầy Thích Nhuận Quang – cố vấn giáo hạnh GĐSH, Thầy Thích An Đạt – Trưởng ban hướng dẫn GĐSH; đại diện các mạnh thường quân, các anh chị Huynh trưởng và đoàn sinh GĐSH. Buổi lễ diễn ra trong không khí hân hoan và tràn ngập tiếng cười của các em đoàn sinh. Nhân dịp này, Thầy Thích Nhuận Quang đã có những lời khuyến tấn cho các em trong năm học mới. 

Qua đây, nhà chùa cũng xin tri ân những nhà mạnh thường quân, nhóm cô Lê Thị Anh Mỹ (PD Diệu Thiện), cô Ngô Thị Ngọc Trinh, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai đã quan tâm giúp đỡ GĐSH trong thời gian qua. Tấm lòng của quý vị sẽ là nguồn động viên và động lực giúp các em vượt qua khó khăn và đạt nhiều thành công trong học tập.

BAÙO CAÙO SINH HOAÏT GĐSH CHUØA DIEÄU  PHAÙP 

            “Gia đình Sen Hng” chuøa Dieäu Phaùp ñaõ ra ñôøi ñöôïc  7 naêm töø  2005- 2012 , muïc ñích cuûa noù laø taïo moät saân chôi laønh maïnh nhaèm nuoâi döôõng taâm hoàn caùc em soáng trong tinh thaàn  töø bi baùc aùi cuûa nhaø Phaät.

1.       Soá löôïng: 90 – 100 em, tuoåi töø 5  15 tuoåi

Coù 5 ngoùi:

v     Ngoùi naâu: 10 em (lôùp 7 – lôùp 12)

v     Ngoùi lam: 12 em (lôùp 7 – lôùp 12)

v     Ngoùi ñoû: 8 em (lôùp 5 – lôùp 6)                                                         

v     Ngoùi vaøng: 18 em (lôùp  5 – lôùp 6) 

v     Ngoùi ñaát: 52 em (maãu giaùo – lôùp 4)

2.       Noäi dung sinh hoaït:

§         Daïy caùc em loái soáng laønh maïnh.

§         Daïy cho caùc em nhöõng kæ naêng soáng

§         Daïy caùc em bieát yeâu thöông vaø söû duïng aùi ngöõ.

§         Daïy phuï ñaïo kieán thöùc caùc lôùp caáp 1 vaø 2. 

3.       Toång kinh phí: 182.000.000 ñoàng (moät traêm taùm mươi hai trieäu ñoàng  ) bao goàm:  

v     Hoïc phí: 10 em (1 em : 200.000ñ/ thaùng): 24.000.000ñ

v     Saùch vôû: 70 em (1boä/ 200.000 ñ/ naêm ): 14.000.000ñ

v     Aùo quaàn, giaày deùp: 100 em: (1 boä: 120 ngaøn/ em) : 12.000.000ñ

v     Gaïo mì ñöôøng söõa…: 100.000ñ/ em/ thaùng: 120.000.000ñ

v     Linh tinh: 1.000.000/ thaùng: 12.000.000ñ

4.       Hieäu quaû: traûi qua 7 naêm hoaït ñoäng, chöông trình sinh hoaït cuûa chuøa ñaõ taêng veà soá cuõng nhö löôïng:

·        Soá löôïng: trong naêm ñaàu thaønh laäp coù khoaûng 10 em, ñeán nay soá löôïng ñaõ taêng ñeán 100 em.

·        Chaát löôïng:

§         Nhaø chuøa ñaõ giuùp ñôõ vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn ñeå caùc em khoâng boû hoïc.

§         Sinh vieân chuøa haèng ñeâm coù caùc lôùp phuï ñaïo ñeå giuùp caùc em nhoû nhaèm giaûm gaùnh naëng cho gia ñình caùc em trong xu höôùng ñi hoïc theâm hieän nay.

§         Caùc em nhoû khoâng coøn chöûi theà hay trm c

§         Nhiu em trong lôùp phuï ñaïo cuûa chuøa ñaõ ñaït ñöôïc hoïc sinh gioûi trong naêm hoïc vöøa qua.    

5.       Khoù khaên:

·         Taøi chính: vôùi soá tieàn qua lôùn nhö treân ñaõ ñeà caäp, chöông trình sinh hoaït cuûa nhaø chuøa hieän nay chi ñaùp öùng ñöôïc  1/4 soá tieàn noùi treân. Nhaø chuøa raát mong söï quan taâm chia seõ cuûa caùc nhaø haûo taâm.

·         Hoaøn caûnh: do gia ñình caùc em nhoû laø nhöõng ngöôøi nhaäp cö coù thu nhaäp thaáp, phaàn lôùn caùc em nhoû phaûi soáng theo boá meï, neân vieäc hoïc haønh cuûa caùc em phaàn nhieàu bò lô laø. Caùc em phaûi töï böôn chaûi ngoaøi ñôøi khi coøn raát sôùm ñeå phuï giuùp gia ñình.  

6.       Höôùng phaùt trieån:

·         Nhaø chuøa tieáp tuïc naâng cao veà chaát vaø löôïng taïi cô sôû.

·         Tìm caùc nguoàn taøi trôï ñeå chöông trình ngaøy caøng phaùt trieån.

·         Xaây döïng, vaø höôùng caùc em trôû thaønh nhöõng ngöôøi soáng toát ñaïo ñeïp ñôøi; bieát thöông yeâu nhöõng ngöôøi coù cuøng hoaøn caûnh, yeâu thöông gia ñình, boá meï vaø anh chò em…

·         Giaùo duïc caùc em ñi vaøo ñôøi vôùi haønh trang veà kó naêng soáng vaø ñaïo ñöùc toát ñeïp.

 Một số hình ảnh trong ngày phát thưởng hôm qua: