Lễ Tác Pháp An Cư

0
146

Ngày 16/04 ÂL ti Chùa Diu Pháp longtrng t chc l tácpháp an cư kiết h PL.2560 – DL.2016 cho chư Tăng ti ChùaDiu Pháp, đến chng minh có phó  Tr Trì Thích Nguyên Quang , bui l din ra trong không khí trang nghiêm

 

Theo đó, Thy Phó Tr Trì mong mun chư Tăng trong 3 tháng an cư phi n lc tu tp, đon tr nghip chướng, trưởng dưỡng đo tâm. Đó là mc đích đ thúc lim thân tâm – trau di gii đc. trú x nào có các T-kheo b-tát, an cư và t t đúng pháp, đúng lut, đúng thi, thì trú x đó có Tăng bo thường trú, nhm khng đnh s có mt ca chính pháp mt cách hin thc, làm ngn đuc soi đường cho thế gian trong đêm dài tăm ti. 

 

Nên, pháp an cư ca Tăng không phi mang mt ý nghĩa hình thc, mà đó là mt pháp hành, chuyn ti mt ni dung thanh tnh và trong sáng, đy đ các cht liu ca Gii, Đnh và Tu mà phn s ca các T– kheo phi miên mt hành trì, đ kế tha dòng mch tâm linh cao c ca chính pháp, khiến cho dòng chy y không bao gi b đt đon gia thế gian này.

Sau đây là mt s hình nh: