Lễ Phóng Sanh

0
139

 

Nhm giúp cho Pht t có dp thc hành, làm theo li Pht dy, nuôi  dưỡng tâm t bi, bt to nghip sát, th hin tâm bình đng đến muôn loài, chiều ngày 21/05/2016,chùa Diu Pháp đã t chc bui l phóng sanh nhân dp Pht đn – PL 2560. Đây cũng là mt hot đng thường xuyên rt thiết thc được t chc vào mi sáng ch nht hàng tun ti chùa Diu Pháp. Bui l có s tham gia ca chư Tăng trong ban hành l do Đi đc Thích An Đt làm ch trì cùng rt nhiu Pht t thp phương.

Dưới đây là một vài hình ảnh ghi nhận: