Xem thêm

Kinh Tứ Thập Nhị Chương: Bộ Kinh Phật Giảng

Phap Ngo Thich
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Kinh Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh chứa đựng giáo-pháp do chính Đức Phật thuyết giảng. Trong thời kỳ Kết Tập Kinh Tạng, các đệ tử của Ngài đã...

Kinh Tứ Thập Nhị Chương Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Kinh Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh chứa đựng giáo-pháp do chính Đức Phật thuyết giảng. Trong thời kỳ Kết Tập Kinh Tạng, các đệ tử của Ngài đã kết nối từng chương một lại với nhau để hình thành một bộ kinh. Đây cũng có thể xem như một tập Ngữ Lục của Đức Phật, và bốn mươi hai chương sách chính là bốn mươi hai đoạn ngữ lục, hay bốn mươi hai lời dạy bảo của Ngài!

Trong bộ kinh này, chúng ta tìm thấy những kinh thức quan trọng như Kinh Pháp Diệt Tận, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Cách tụng kinh tại nhà, Cách niệm Phật tại nhà, Kinh Địa Tạng, Kinh Thập Thiện Nghiệp và nhiều kinh khác.

Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương là tập hợp những bài giảng của Đức Phật về Đạo và cuộc sống. Nếu chúng ta thực hành theo những lời dạy này, chắc chắn sẽ đạt được niềm an lạc và trí huệ cao siêu.

Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương là tập hợp các bài giảng của Đức Phật về Đạo và cuộc sống. Trong bộ kinh này, Đức Phật chỉ dạy về những điều quan trọng nhất trong việc tu hành và đạt được giác ngộ.

Chương 1: Xuất Gia Chứng Quả

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng người thực hành Đạo phải xa lìa dục vọng, tập trung vào tinh tịch tịch và trân quý những giá trị tinh thần. Bằng việc tu hành một số qui tắc như hành trì 250 giới, tiến chỉ thanh tịnh và tu hành các đạo hạnh chân chánh, chúng ta có thể đạt được trạng thái A-la-hán.

Chương 2: Trừ Dục Vọng, Dứt Mong Cầu

Đức Phật dạy rằng người tu hành Đạo phải cắt đứt dục vọng và mong cầu. Chúng ta phải nhận biết và hiểu rõ nguồn gốc của mình, tìm hiểu sâu sắc về đạo lý thâm sâu của Phật và tỏ ngộ pháp Vô-vi. Bằng cách không ràng buộc tâm mình vào Đạo và không nuôi dưỡng thêm nghiệp, chúng ta có thể đạt được trạng thái Đạo.

Chương 3: Cắt Đứt Ái Dục, Xả Bỏ Lòng Tham

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng người tu hành Đạo phải từ bỏ ái dục và lòng tham. Chúng ta nên sống đơn giản, không cầu mong nhiều hơn những gì chúng ta đã có. Ái dục là nguyên nhân khiến con người trở nên tham lam và không đạt được sự bình an.

Chương 4: Thiện, Ác Phân Minh

Đức Phật dạy rằng con người thường làm những việc thiện và những việc ác theo cảm xúc và ý thức của mình. Chúng ta phải nhận ra rằng có mười việc chủ yếu làm điều thiện và mười việc chủ yếu làm điều ác. Việc quan trọng là chúng ta phải tránh những việc ác và thực hiện những việc thiện để sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc.

Chương 5: Chuyển Nặng Thành Nhẹ

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng người tu hành Đạo phải tránh xa những việc làm ác và không nuôi dưỡng nỗi oan hồn và tứ chi. Nếu chúng ta nhận ra và hối lỗi cho những việc làm ác của mình, thì tội ác sẽ tự nhiên tiêu diệt và chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh và bình an.

Chương 6: Nhịn Kẻ Ác Và Không Oán Hận

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng khi đối mặt với những kẻ ác và người gây rối, chúng ta nên nhẫn nhịn và không oán hận. Chúng ta không nên trả đũa hay giận dữ, mà hãy nhẫn nhịn và để cho những kẻ ác tự gánh chịu hậu quả của họ.

Chương 7: Ở Ác Gặp Ác

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng khi chúng ta đang tu hành và gặp phải những kẻ ác và người gây rối, chúng ta nên giữ lòng bình an mà không đáp trả. Hành động tốt sẽ mang lại phúc lành cho chúng ta.

Chương 8: Gieo Gió Gặp Bão

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng những kẻ ác luôn hại những người tử tế, nhưng những người tử tế không thể làm hại được những kẻ ác. Kẻ ác sẽ tự nhận lấy những hậu quả của hành vi ác đó.

Chương 9: Về Nguồn Gặp Đạo

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng việc hiểu biết và yêu thích Đạo là rất khó nhưng cũng rất quan trọng. Chúng ta phải có trí huệ và lòng trọng Đạo để đạt được giác ngộ.

Chương 10: Hoan Hỷ Bố Thí Tất Được Phước

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng việc giúp đỡ những người tu đạo và an ủi họ sẽ mang lại phước lành cho chúng ta. Phước lành này không bị giới hạn bởi thời gian và không gian.

Chương 11: Sự Gia Tăng Của Công Đức

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng việc từ bi và giúp đỡ người khác sẽ mang lại cho chúng ta công đức. Sự từ bi và giúp đỡ người khác sẽ được trở thành thói quen của chúng ta và sẽ lan tỏa đến rất nhiều người.

Chương 12: Nêu Ra Sự Khó Để Khuyên Tu

Trong chương này, Đức Phật dạy rằng tu hành là một quá trình khó khăn. Có rất nhiều khó khăn trong việc tu hành và đạt được giác ngộ, nhưng nếu chúng ta kiên trì và không bỏ cuộc, chúng ta sẽ đạt được thành công trong tu hành.

Chương 13: Hỏi Về Đạo & Túc Mạng

Một vị Sa-môn hỏi Đức Phật rằng tại sao người ta có thể đạt được tri-túc-mạng và hiểu thấu Đạo cao tột. Đức Phật dạy rằng việc tìm hiểu và thực hành Đạo sẽ giúp chúng ta đạt được tri-túc-mạng và hiểu thấu Đạo cao tột. Chúng ta phải tịnh tâm, thủ chí và thực hành theo Đạo để đạt được thành tựu này.

Chương 14: Hỏi Về Tánh Thiện Và Đại

Một vị Sa-môn hỏi Đức Phật rằng điều gì là thiện và điều gì là tối đại. Đức Phật dạy rằng việc thực hành Đạo và giữ bề chân thật là điều thiện. Chí và Đạo hoạp nhau là điều tối đại.

Chương 15: Hỏi Về Sức Mạnh & Sáng

Một vị Sa-môn hỏi Đức Phật rằng cái gì mạnh nhất và cái gì sáng nhất. Đức Phật dạy rằng nhẫn nhục là sức mạnh nhất, không gây hại và mang lại thêm an kiện. Sáng nhất là tâm đạt được niệm xấu, không còn dư vết bẩn. Đại thế giới có thể xem như một giấc mơ và không phải là thực tại.

1