Xem thêm

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Quyển Trung: Với sự Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành

Phap Ngo Thich
Ảnh minh họa: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Có lẽ chúng ta đã nghe qua về Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - một bài kinh quan trọng của Phật giáo. Được...

kinh địa tạng-p9 Ảnh minh họa: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Có lẽ chúng ta đã nghe qua về Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - một bài kinh quan trọng của Phật giáo. Được dịch bởi Hòa thượng Thích Trí Tịnh, bản dịch này đã được Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành thực hiện. Chúng ta cùng tìm hiểu về kinh điển này và ý nghĩa của nó.

Mở đầu

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một trong những bài kinh được coi là quý giá và có ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của nhiều người. Kinh này không chỉ đề cập đến sự phước báo của việc xưng danh hiệu chư Phật mà còn giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng của từ bi và việc giúp đỡ chúng sanh.

Xưng danh hiệu chư Phật

Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, chúng ta được nghe về một số danh hiệu của các đức Phật và lợi ích mà ta có thể nhận được khi xưng danh hiệu đó. Một danh hiệu như Vô Biên Thân Như Lai đã được tạo ra để giúp chúng ta vượt thoát khỏi tội nặng trong bốn mươi kiếp. Nhưng không chỉ có vậy, việc xưng danh hiệu của các đức Phật khác như Bảo Tánh Như Lai hay Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai cũng mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.

Lợi ích vượt trên cuộc đời

Khi xưng danh hiệu của các đức Phật như Sư Tử Hống Như Lai hay Câu Lưu Tôn Phật, chúng ta sẽ được gặp vô lượng chư đức Phật và nhận được phước báo từ các vị Phật đó. Thậm chí, việc chỉ nhớ đến danh hiệu của các đức Phật cũng đã đủ để chúng ta vượt qua tội sanh tử và nhận được phước báo vô biên.

Lời nguyện cuối cùng

Trái với các đức Phật đã ra đời trong quá khứ, chúng ta chỉ cần xưng danh hiệu của một đức Phật để nhận được vô lượng công đức. Ngay cả khi chỉ có một người xưng danh hiệu Phật khi chúng ta gần kề với cái chết, tất cả bất lợi đều sẽ tan biến trừ năm tội Vô Gián.

Kết luận

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một bài kinh quan trọng trong Phật giáo, đem lại lợi ích to lớn cho chúng ta trong cuộc sống và cả sau khi chết đi. Hãy xưng danh hiệu chư Phật và tìm hiểu thêm về công đức và phước báo mà Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện mang đến.

1