Xem thêm

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Sa Môn Thích Viên Đức

Phap Ngo Thich
Caption: Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Sa Môn Thích Viên Đức Giới thiệu Chúng ta cùng nhau khám phá bộ kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, một phần của Đại Tạng...

Trang bìa Caption: Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Sa Môn Thích Viên Đức

Giới thiệu

Chúng ta cùng nhau khám phá bộ kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, một phần của Đại Tạng Kinh Mật giáo, do Đại đức Thích Viên Đức dịch từ chữ Hán sang chữ Việt. Trong bộ sách này, Đại đức đã đóng góp không ít công sức để nghiên cứu và phiên dịch các kinh thuộc Mật giáo. Điều này khiến tôi rất hân hạnh và vui mừng.

Tôi hy vọng rằng công trình này sẽ được truyền bá và lan tỏa đến tay những người Phật tử có duyên, để họ có thể đọc, tu học và tăng cường lòng tín nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho việc này sớm thành tựu.

Lời tựa

Nam Mô Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thánh Quang Tự Tại Đại Bồ Tát. Nhứt Tâm Đảnh Lễ Lục Tự Đại Minh Chơn ngôn: Úm Ma Ni Bát Nạp Minh Hồng.

Chư Phật, Tôn Pháp, Bồ Tát Hiền Thánh Tăng thân yêu,

Hôm nay con đốt nén hương lòng thành kính cầu xin Tam-Bảo chứng minh. Con phiên dịch bộ Vương Kinh này thành chữ Việt với mục đích truyền bá Chánh pháp. Nếu có chỗ nào sai lầm khuyết điểm, con xin sám hối nguyện tội để được tiêu trừ. Còn phần nào đúng, con nguyện đem công đức đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Tất cả những nơi mà kinh này được lưu hành đến, con hy vọng rằng pháp oai lực sẽ đến, mưa nắng thuận lợi, lúa bắp sung túc. Con cầu mong chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng và Pháp oai lực của Vương Kinh này gia hộ cho quý vị Tăng, Ni và các Phật tử đã cúng tiền in kinh ấn tống nguyện. Theo lời kinh dạy, bảy đời dòng họ của những người này sẽ được giải thoát khỏi khổ đau luân hồi. Trên thế gian này, họ sẽ được thấy sự viên mãn và đạt được hạnh phúc tư duy tự tại. Khi chết, họ cũng sẽ được sanh ra ở Cực Lạc, thế giới của Phật, để nghe Phật giảng pháp và sớm chứng quả Bồ đề.

Nam Mô A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh.

Sa Môn Thích Viên Đức, Cẩn bút

Mục lục

  1. Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Quyển 1
  2. Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Quyển 2
  3. Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Quyển 3
  4. Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Quyển 4
  5. Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni
  6. Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp
  7. Kinh Thất Câu Chi Độc Bộ Pháp
  8. Chuẩn Đề Biệt Pháp
  9. Kinh Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà La Ni

End

1