Xem thêm

Kinh Cầu An tụng bởi thầy Thích Pháp Hòa

Phap Ngo Thich
Kinh Cầu An – Phẩm Pháp Môn: Kinh vu lan được tụng bởi Thầy Thích Pháp Hòa, một vị chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực SEO và viết bài sáng tạo tài năng. Với...

Kinh Cầu An – Phẩm Pháp Môn: Kinh vu lan được tụng bởi Thầy Thích Pháp Hòa, một vị chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực SEO và viết bài sáng tạo tài năng. Với tựa đề hấp dẫn "Kinh Cầu An – Tự tìm sự bình an trong tâm hồn", bài viết này sẽ mang đến cho bạn những cái nhìn mới mẻ và những cảm nhận sâu sắc về giá trị của Kinh Cầu An.

NGUYỆN HƯƠNG

kinh cau an thich phap hoa tung kinh Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà, Lòng thành gởi tận chốn bao la. Cầu xin Tam bảo thường gia hộ, Đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà.

Đốt nén tâm hương ở Ta Bà, Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca. Cầu xin Bồ tát Tùng Địa Xuất, Thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa.

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT

TÁN PHẬT

Tâm Thế Tôn mạnh mẽ và vô tận phước lành. Từ bi cứu khổ và đem lại sự sanh tử cho chúng ta. Chúng ta đang kính lạy và quy y với Đức Phật thông qua việc tỏ lòng thành kính chân thành.

LỄ PHẬT

NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) NAM MÔ TỐI THƯỢNG THỪA VIÊN GIÁO DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH. (1 lạy) NAM MÔ CỬU VIỄN THẬT THÀNH ĐẠI ÂN GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (1 lạy) NAM MÔ PHÁP HOA KINH CHỨNG TÍN THỊ HIỆN ĐA BẢO NHƯ LAI. (1 lạy) Nam mô Oai Âm Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam mô Nhiên Đăng Phật. Nam mô Đại Thông Trí Thắng Phật. Nam mô Không Vương Phật. Nam mô Vân Tự Tại Đăng Vương Phật. Nam mô Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nam mô Vân Lôi Âm Vương Phật. Nam mô Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI QUÁ KHỨ NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô A Súc Phật. Nam mô Tu Di Đảnh Phật. Nam mô Thiện Đức Phật. Nam mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI QUÁ KHỨ NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô A Súc Phật. Nam mô Tu Di Đảnh Phật. Nam mô Thiện Đức Phật. Nam mô Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật. Nam mô Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật. NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Sư Tử Âm Phật. Nam mô Sư Tử Tướng Phật. NAM MÔ ĐÔNG NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Hư Không Trụ Phật. Nam mô Thường Diệt Phật. NAM MÔ NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Đế Tướng Phật. Nam mô Phạm Tướng Phật. NAM MÔ TÂY NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Tu Di Tướng Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật. NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Vân Tự Tại Phật. Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật. NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Úy Phật. NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Tịnh Thân Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Hoa Túc An Hành Phật. Nam mô Quang Minh Phật. Nam mô Danh Tướng Phật. Nam mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Pháp Minh Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Tướng Phật. Nam mô Thiên Vương Phật. Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. Nam mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật. Nam mô Ta La Thọ Vương Phật. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát. Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Dũng Thí Bồ Tát. Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát. Nam mô Mãn Nguyệt Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Bồ Tát. Nam mô Vô Lượng Lực Bồ Tát. Nam mô Việt Tam Giới Bồ Tát. Nam mô Bạt Đà Ba La Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Bảo Tích Bồ Tát. Nam mô Đạo Sư Bồ Tát. Nam mô Diệu Quang Bồ Tát. Nam mô Đức Tạng Bồ Tát. Nam mô Kiên Mãn Bồ Tát. Nam mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát. Nam mô Trí Tích Bồ Tát. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát. Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát. Nam mô Diệu Âm Bồ Tát. Nam mô Hoa Đức Bồ Tát. Nam mô Thượng Hạnh Ý Bồ Tát. Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát. Nam mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. Nam mô Trì Địa Bồ Tát. Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát. Nam mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA KINH NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA DO THA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy) Nam mô Thượng Hạnh Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát. Nam mô Tịnh Hạnh Bồ Tát. Nam mô An Lập Hạnh Bồ Tát. NAM MÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy) NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT. (1 lạy) Nam mô A Nan Tôn giả cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng. Nam mô Phật Di Mẫu dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng. NAM MÔ PHÁP HOA KINH HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ. (1 lạy) Nam mô Đại Phạm Thiên Vương. Nam mô Đế Thích Thiên Vương. Nam mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Nam mô Trì Quốc Thiên Vương. NAM MÔ PHÁP HOA KINH THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN. (1 lạy) Nam mô Sư Tử Âm Phật. Nam mô Sư Tử Tướng Phật. NAM MÔ ĐÔNG NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Hư Không Trụ Phật. Nam mô Thường Diệt Phật. NAM MÔ NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Đế Tướng Phật. Nam mô Phạm Tướng Phật. NAM MÔ TÂY NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Tu Di Tướng Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật. NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Vân Tự Tại Phật. Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật. NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Úy Phật. NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Tịnh Thân Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Hoa Túc An Hành Phật. Nam mô Quang Minh Phật. Nam mô Danh Tướng Phật. Nam mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Pháp Minh Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Tướng Phật. Nam mô Thiên Vương Phật. Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. Nam mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật. Nam mô Ta La Thọ Vương Phật. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát. Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Dũng Thí Bồ Tát. Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát. Nam mô Mãn Nguyệt Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Bồ Tát. Nam mô Vô Lượng Lực Bồ Tát. Nam mô Việt Tam Giới Bồ Tát. Nam mô Bạt Đà Ba La Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Bảo Tích Bồ Tát. Nam mô Đạo Sư Bồ Tát. Nam mô Diệu Quang Bồ Tát. Nam mô Đức Tạng Bồ Tát. Nam mô Kiên Mãn Bồ Tát. Nam mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát. Nam mô Trí Tích Bồ Tát. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát. Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát. Nam mô Diệu Âm Bồ Tát. Nam mô Hoa Đức Bồ Tát. Nam mô Thượng Hạnh Ý Bồ Tát. Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát. Nam mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. Nam mô Trì Địa Bồ Tát. Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát. Nam mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA KINH NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA DO THA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy) Nam mô Thượng Hạnh Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát. Nam mô Tịnh Hạnh Bồ Tát. Nam mô An Lập Hạnh Bồ Tát. NAM MÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy) NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT. (1 lạy) Nam mô A Nan Tôn giả cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng. Nam mô Phật Di Mẫu dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng. NAM MÔ PHÁP HOA KINH HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ. (1 lạy) Nam mô Đại Phạm Thiên Vương. Nam mô Đế Thích Thiên Vương. Nam mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Nam mô Trì Quốc Thiên Vương. NAM MÔ PHÁP HOA KINH THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN. (1 lạy) Nam mô Sư Tử Âm Phật. Nam mô Sư Tử Tướng Phật. NAM MÔ ĐÔNG NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Hư Không Trụ Phật. Nam mô Thường Diệt Phật. NAM MÔ NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Đế Tướng Phật. Nam mô Phạm Tướng Phật. NAM MÔ TÂY NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Tu Di Tướng Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật. NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Vân Tự Tại Phật. Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật. NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Úy Phật. NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Tịnh Thân Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Hoa Túc An Hành Phật. Nam mô Quang Minh Phật. Nam mô Danh Tướng Phật. Nam mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Pháp Minh Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Tướng Phật. Nam mô Thiên Vương Phật. Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. Nam mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật. Nam mô Ta La Thọ Vương Phật. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát. Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Dũng Thí Bồ Tát. Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát. Nam mô Mãn Nguyệt Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Bồ Tát. Nam mô Vô Lượng Lực Bồ Tát. Nam mô Việt Tam Giới Bồ Tát. Nam mô Bạt Đà Ba La Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Bảo Tích Bồ Tát. Nam mô Đạo Sư Bồ Tát. Nam mô Diệu Quang Bồ Tát. Nam mô Đức Tạng Bồ Tát. Nam mô Kiên Mãn Bồ Tát. Nam mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát. Nam mô Trí Tích Bồ Tát. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát. Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát. Nam mô Diệu Âm Bồ Tát. Nam mô Hoa Đức Bồ Tát. Nam mô Thượng Hạnh Ý Bồ Tát. Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát. Nam mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. Nam mô Trì Địa Bồ Tát. Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát. Nam mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA KINH NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA DO THA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy) Nam mô Thượng Hạnh Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát. Nam mô Tịnh Hạnh Bồ Tát. Nam mô An Lập Hạnh Bồ Tát. NAM MÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy) NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT. (1 lạy) Nam mô A Nan Tôn giả cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng. Nam mô Phật Di Mẫu dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng. NAM MÔ PHÁP HOA KINH HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ. (1 lạy) Nam mô Đại Phạm Thiên Vương. Nam mô Đế Thích Thiên Vương. Nam mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Nam mô Trì Quốc Thiên Vương. NAM MÔ PHÁP HOA KINH THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN. (1 lạy) Nam mô Sư Tử Âm Phật. Nam mô Sư Tử Tướng Phật. NAM MÔ ĐÔNG NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Hư Không Trụ Phật. Nam mô Thường Diệt Phật. NAM MÔ NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Đế Tướng Phật. Nam mô Phạm Tướng Phật. NAM MÔ TÂY NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Tu Di Tướng Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật. NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Vân Tự Tại Phật. Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật. NAM MÔ BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Hoại Nhứt Thiết Thế Gian Bố Úy Phật. NAM MÔ ĐÔNG BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Tịnh Thân Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Hoa Túc An Hành Phật. Nam mô Quang Minh Phật. Nam mô Danh Tướng Phật. Nam mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Pháp Minh Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Tướng Phật. Nam mô Thiên Vương Phật. Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. Nam mô Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Phật. Nam mô Ta La Thọ Vương Phật. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI VỊ LAI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát. Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát. Nam mô Dược Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam mô Dũng Thí Bồ Tát. Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát. Nam mô Mãn Nguyệt Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Bồ Tát. Nam mô Vô Lượng Lực Bồ Tát. Nam mô Việt Tam Giới Bồ Tát. Nam mô Bạt Đà Ba La Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Bảo Tích Bồ Tát. Nam mô Đạo Sư Bồ Tát. Nam mô Diệu Quang Bồ Tát. Nam mô Đức Tạng Bồ Tát. Nam mô Kiên Mãn Bồ Tát. Nam mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát. Nam mô Trí Tích Bồ Tát. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát. Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát. Nam mô Diệu Âm Bồ Tát. Nam mô Hoa Đức Bồ Tát. Nam mô Thượng Hạnh Ý Bồ Tát. Nam mô Trang Nghiêm Vương Bồ Tát. Nam mô Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. Nam mô Trì Địa Bồ Tát. Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát. Nam mô Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. NAM MÔ LAI THÍNH PHÁP HOA KINH NHỊ VẠN, BÁT VẠN, BÁT THẬP VẠN ỨC NA DO THA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy) Nam mô Thượng Hạnh Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát. Nam mô Tịnh Hạnh Bồ Tát. Nam mô An Lập Hạnh Bồ Tát. NAM MÔ TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT LỤC VẠN HẰNG HÀ SA BỒ TÁT MA HA TÁT. (1 lạy) NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG NHỨT THIẾT THÁNH HIỀN BỒ TÁT. (1 lạy) Nam mô A Nan Tôn giả cập nhứt vạn nhị thiên Tỳ kheo đại Thánh Tăng. Nam mô Phật Di Mẫu dữ lục thiên Tỳ kheo Ni chúng. NAM MÔ PHÁP HOA KINH HOẰNG THÔNG LIỆT VỊ TỔ SƯ. (1 lạy) Nam mô Đại Phạm Thiên Vương. Nam mô Đế Thích Thiên Vương. Nam mô Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Nam mô Trì Quốc Thiên Vương. NAM MÔ PHÁP HOA KINH THỦ HỘ NHỨT THIẾT THIỆN THẦN. (1 lạy) Nam mô Sư Tử Âm Phật. Nam mô Sư Tử Tướng Phật. NAM MÔ ĐÔNG NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Hư Không Trụ Phật. Nam mô Thường Diệt Phật. NAM MÔ NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Đế Tướng Phật. Nam mô Phạm Tướng Phật. NAM MÔ TÂY NAM PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT. (1 lạy) Nam mô Tu Di Tướng Phật. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông Phật. NAM MÔ TÂY BẮC PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚ

1