Khi nghệ sĩ về chùa để phóng sanh

0
105
” Phóng sinh là cứu chuộc sinh mạng, là từ tâm, là tu trí tuệ Bát Nhã, là hành năm giới luật, là trả nghiệp, là hồi hướng cho chúng sanh ở khắp pháp giới… Nhưng mục đích và ý nghĩa của nó không chỉ dừng ở đấy, vì lẽ, phóng sinh pháp sự trong đạo Phật là một phương thức nhằm cứu vớt đời sống ra khỏi những khổ đau vì ác nghiệp, vượt thoát sinh tử “…
Hiện nay, phóng sanh không còn là việc làm của một riêng ai mà khá phổ biến, lan rộng trong quần chúng với mong muốn rằng việc làm của mình sẽ sanh phước đức, bạt trừ nghiệp chướng, kéo dài thọ mạng… Cũng vì thế mà phóng sanh trở thành một pháp biểu hiện lòng từ bi. Chùa Diệu Pháp cũng là một trong những địa điểm Phật tử chọn làm nơi hành Pháp phóng sanh. Chiều hôm qua, vô tình nhận thấy Ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng về chùa để phóng sanh, nhà chùa xin ghi lại những hình ảnh này, xem như lời khuyến khích Phật tử chúng ta cùng nhau thực hành việc làm có ý nghĩa nhân sinh này.