HĐH Thượng Nông mời Vu Lan 2558

0
112

HỘI ĐỒNGHƯƠNG THƯỢNG NÔNG- TP. HỒ CHÍ MINH

 

Kính mừng

ĐẠI LỄ VU LANBÁO HIẾU

 

            Kính thưa Quý đồng hương

            Đức Phật đã dạy: “Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâmPhật”. Vì thế, phàm là đệ tử Phật phải biết giữ gìn vẹn toàn đạo hiếu với đấngsinh thành. Nhân dịp Đại lễ Vu Lan báo hiếu ngày rằm tháng 7 Âm lịch, hòa chungtrong không khí đó Ban liên lạc Hội đồng hương Thượng Nông tại TP. Hồ Chí Minhvà Chùa Diệu Pháp tổ chức.

·       ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

·       CẦU AN CẦU SIÊU

·       PHÁT THƯỞNG HỌC SINH CÓTHÀNH TÍCH HỌC TẬP (Giỏi, tiên tiến) – PHONG TRÀO NĂM HỌC 2013-2014 CHO CONCHÁU LÀNG THƯỢNG NÔNG.

·       PHÁT THƯỞNG HỌC SINH THI ĐẬUVÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP.

 Kínhthưa quý đồng hương.

Quahai năm Hội đồng hương Thượng Nông và Chùa Diệu Pháp đã tổ chức lễ phát thưởngđược thành công tốt đẹp cũng nhờ sự đóng góp tích cực tiền bạc và tinh thần củadân làng Thượng Nông. Năm nay Ban liên lạc Hội đồng hương kêu gọi bà con dânlàng, các nhà mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ đóng góp để phần thưởng cho cáccháu được long trọng.

 + Thời giannộp danh sách học sinh có thành tích học tập (Giỏi, tiên tiến)- phong trào kèmbản sao các giấy khen cấp trường, cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia. Giấychứng nhận thi đậu vào trường Đại học công lập năm 2014 và danh sách cầu an-cầu siêu nộp về đại diện họ hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: ÔngNguyễn Văn Nho 154/ 14 Nguyễn Phúc Chu- phường 15 – Tân Bình. Điện thoại0909397477 từ ngày nhận được thư mời này đến hết ngày 03/ 8/ 2014.

+ Thời gianủng hộ tiền bạc xin gửi trực tiếp về đại diện mỗi họ từ nay đến ngày 03/ 8/ 2014hoặc nộp trực tiếp tại buổi lễ ngày 17/ 8/ 2014.

 Trântrọng kính mời toàn thể bà con dân làng và phụ huynh đưa các cháu về Chùa DiệuPháp tham dự đông đủ và đúng giờ.

         Vào lúc:   7 giờ sáng

        Ngày:       Chủ nhật 17/ 8/ 2013 nhằm ngày 22 tháng 7 Âm lịch năm Quý Tỵ

             ( Sau buổi lễ toàn thểbà con dân làng dự cơm chay tại chùa Diệu Pháp)

 Kínhchúc quý đồng hương một mùa Vu Lan trọn niềm hiếu hạnh.

                   Ngày 15 tháng 7 năm 2014                                   

                      TM. BAN LIÊN LẠC

          HỘI ĐỒNG HƯƠNG THƯỢNG NÔNG TP. HỒ CHÍ MINH


TRỤ TRÌ CHÙA DIỆU PHÁP                                   HỘI TRƯỞNG

TỳKheo Thích Nguyên Pháp                                   Nguyễn Văn Hội

XEM THÊM:

-Lễ Vu Lan 2556 và phát thưởng cho con cháu HĐH ThượngNông

-Lễ Vu Lan 2555 và phát thưởng cho con cháu HĐH ThượngNông

Chöông trình

 

LEÃVU LAN VAØ PHAÙT THÖÔÛNG HOÏC SINH COÙ THAØNH TÍCH HOÏC TAÄP- PHONG TRAØO

Conchaùu Hoäi ñoàng höông THÖÔÏNG NOÂNG


 

1. Ñoùn tieáp baø con daân laøng

2. Daâng baøi vò caùc vò tieàn boái vaø leã daâng höông

3. Leã Vu Lan gaén boâng hoàng caøi aùo

4.Phaùt bieåu OÂng Nguyeãn Vaên Hoäi- Hoäi tröôûng Hoäi ñoàng höông THÖÔÏNG NOÂNG

5.Phaùt bieåu Ñaïi ñöùc Thích Nguyeân Phaùp- Truï trì Chuøa Dieäu Phaùp

6. Phaùt thöôûng (theo danh saùch ñính keøm)

7. Vaên ngheä

8. Toaøn theå baø con daân laøng döï côm chay taïi Chuøa

9. Giao löu beá maïc