Xem thêm

Địa Mẫu Chơn Kinh: Thần thái và ý nghĩa

Phap Ngo Thich
Giới thiệu chung Kinh Địa Mẫu là một bài kinh mà Phật Mẫu đã khắc sâu vào tâm trí và tình cảm của nhiều người. Phật Mẫu đã xuống thế với nhiều danh hiệu khác...

Địa Mẫu Chơn Kinh

Giới thiệu chung

Kinh Địa Mẫu là một bài kinh mà Phật Mẫu đã khắc sâu vào tâm trí và tình cảm của nhiều người. Phật Mẫu đã xuống thế với nhiều danh hiệu khác nhau như Phật Mẫu, Mẹ Địa Mẫu, Mẹ Dao Trì, Mẹ Thiên Nhiên, Địa Mẫu Hoàng. Ngài đã giáng xuống tại nhiều nơi trong Trung Quốc và Việt Nam.

Bản kinh Địa Mẫu Chơn Kinh được lưu truyền ở Miền Nam, viết bằng thơ tiếng Việt. Nó là bản kinh đặc biệt dâng lễ Mẫu, bát nhã ba la mật tâm kinh, xưng tán, sám, sám Địa Mẫu, đưa mẹ hồi cung, hồi hướng, tam quy, bài kệ...

Sự quan trọng của Địa Mẫu Chơn Kinh

Do sự biến đổi của vũ trụ và xã hội, ngôn ngữ và chữ viết đã phát triển, nên kinh đã được viết ở nhiều ngôn ngữ và có nhiều bản kinh khác nhau. Hiện nay, vẫn còn tồn tại tới bốn bản kinh Địa Mẫu trong dân gian.

Mặc dù Địa Mẫu Chơn Kinh không có trong danh mục Đại Tạng Kinh và không đề cập đến các giáo lý như bát chánh đạo, tam pháp ấn, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, nhiều người cho rằng nó không thuộc về phật giáo. Nhưng việc tụng kinh Địa Mẫu là để chúng ta quay về gốc của Đại Đạo - vũ trụ Đại Đạo, nơi đã xuất hiện từ khi khai thiên lập địa.

Kinh Địa Mẫu khuyên nhủ chúng sinh phải sớm lo tu nhân tích đức, làm tròn bổn phận của người con để hầu mong được cứu rỗi. Lời kinh như lời mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh quay về.

Lễ cúng Địa Mẫu Chơn Kinh

Nghi lễ cúng Địa Mẫu bao gồm nhiều đoạn kinh như "Tam Bảo", "Phục Nguyện", "Xưng Tán Địa Mẫu", "Dâng Hương" và "Dâng Đăng". Những đoạn kinh này nhằm tạo sự kết nối và tôn vinh Mẫu Hoàng, nguyện cầu sự an lành và phước lành cho gia đình, cộng đồng và nhân loại.

Việc cúng Địa Mẫu không chỉ là một nghi lễ tôn giáo, mà nó còn là một hành động biểu thị lòng thành kính và tôn trọng các đấng thần linh. Nó giúp chúng ta tạo sự gắn kết với tổ tiên và các vị thần linh, đồng thời tạo nên không gian linh thiêng trong cuộc sống hàng ngày.

Địa Mẫu Chơn Kinh đã trở thành một phần không thể thiếu trong truyền thống tâm linh của người Việt Nam. Việc tụng kinh Địa Mẫu mang lại niềm tin, hy vọng và sự an ủi cho nhiều người trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến Địa Mẫu Chơn Kinh:

Địa Mẫu Chơn Kinh

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam mô Hoàng Mẫu Diêu Trì Địa Mẫu

Nam mô phật tổ như lai

Nam mô Phật Tổ Mẫu A Di Đà

Nam mô Thái Thượng Lão Quân

Nam mô Phật Tổ Mẫu Quan Thế Âm

Nam mô Phật Tổ Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Phật Tổ Mẫu Di Lạc

Dược Sư Lưu Li Bồ Tát hưởng ứng chứng tri Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Đức quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thập Nhị Tiên Cô đồng giáng về phổ hộ độ cho chúng con, Cửu Huyền Thất Tổ Độ Hộ cho chúng con.

Hôm nay là [ngày/tháng], chúng con quỳ dưới chân Mẹ, Cầu lịnh Mẹ trên, Mẹ, Cha, Thầy, Tổ phổ độ hộ cho chúng con, Chúa Xứ Thánh Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu, các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh - Thần - Tiên Phật, sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con.

Lạy cha mẹ tiếp độ cho chúng con hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, các Cung, các Cõi, các Cô, các Cậu hưởng ứng chứng tri đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đức quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thập Nhị Tiên Cô Đồng, Cửu Huyền Thất Tổ Độ Hộ.

Hộ pháp chư thiên, tiêu diện đại sĩ và các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh, Thần, Tiên, Phật sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con ngày hôm nay là ngày vía của Mẫu Hoàng là [ngày/tháng] đại từ, đại bi A Di Đà Phật.

Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không Biển Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.

Chí tâm đảnh lễ , Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh phổ hiền bồ tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.

A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật độ hộ cho chúng con, độ hộ cho đất nước được Thái Bình, độ cho chúng con được hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, gia đình làm ăn phát tài, phát lộc, phát lợi, độ cho bá gia, bá tánh được an cư, lac nghiệp, độ cho đất nước được Thái Bình mãi mãi trường tồn để cứu độ cho nhân loại và cứu độ cho chúng sanh, đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Đảnh lễ con nhất tâm cầu Hoàng Mẫu cứu độ chúng sanh (1 lạy), con nhất tâm cầu Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy), con nhất tâm cầu Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy), con nhất tâm cầu tổ thầy chứng minh (1 lạy).

Phục Nguyện

Hoàng Mẫu Chơn Kinh, cầu nguyện tam cõi cộng đồng, Thánh Thần Tiên Phật, nghe nguyện:

Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm, cầu cho quốc thới dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. (1 lạy)

Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no, phước lộc thọ đủ đầy, thoát ách tiêu tan, nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ. (1 lạy)

Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già trên non, dưới thế theo mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn, tu với Mẹ cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. (1 lạy)

Cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thới, đặng nghe lời của Mẫu, dứt tâm mê muội xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát, sớm về nơi Tây Vực an vui mùi Phật đạo. (1 lạy)

Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang, vận chuyển gia đình hưng thạnh quyến thuộc tăng phước hoàn viên, Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. (1 lạy)

Nam mô Phật Mẫu chứng minh. (1 lạy)

Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. (1 lạy)

Nam mô Diêu Trì cung, hội Mẫu chứng minh. (1 lạy)

Xưng Tán Địa Mẫu

Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ, Điển linh quang tế độ chúng sanh. Hỡi ai chớ có lạc lầm, Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tăm tối, Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn kinh. Chớ ham vật chất lụy phiền, Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành.

Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Chơn Kinh.

Cúng Hương

Đốt hương trầm thấu đến Diêu Cung, Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu từ trên, Khói hương này Kim Mẫu ngự, Cảm ứng chứng minh tấc lòng thành.

Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Chơn Kinh.

Dâng Đăng

Dâng đuốc thiêng thành tâm kính Mẫu, Ngọn linh đăng soi thấu mười phương, Điển quang tỏa ánh chiêu dương, Cầu xin Từ Mẫu Tây Phương chứng đàn.

Mẹ giáng thế độ an non nước, Chuyển huyền linh ban phước vạn dân, Nguồn thương sầu đọng bâng khuâng, Nhìn đăng lòng tưởng mẹ gần bên con.

Xưa Mẫu ngự chim loan tại miếu, Tỉnh Thiểm Tây huyền diệu ứng linh, Bút cơ Mẹ thảo tâm kinh, Lời châu chép lại tâm tình Mẫu thương.

Nhìn biển cả trùng dương nước biếc, Tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau, Mẹ trông từng lượn sóng ào, Bao nhiêu sóng lượn nghẹn ngào bấy nhiêu.

Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, Mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi, Núi sông vũ trụ Đất Trời, Chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui.

Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm, Ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con, Dâng đăng mẹ chứng lòng son, Vạn dân bá tánh nước non thanh bình.

Nam mô Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Chơn Kinh.

Dâng Hương

Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, Gió đông về ngào ngạt nguồn thương, Chốn trần trẻ dại dâng hương, Thỉnh cầu Từ Mẫu Tây Phương chứng đàn.

Dâng nén hương lời vàng cung kính, Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh Mẹ hiền, Lạy cầu vọng thấu cung tiên, Nơi Tây Vương Mẫu diệu huyền chứng minh.

Mẹ thương con thâm tình muôn thuở, Đạo hoằng truyền khai mở khắp nơi, Gắng tu thoát tục xa đời, Quê tiên chốn cũ là nơi trở về.

Nhìn quang cảnh sơn khê non nước, Cõi giới ba hưởng phước mẹ ban, Chính do Hoàng Mẫu chỉnh an, Độ cho sanh chúng một đàng chánh tu.

Làn khói bạc ngút mù bay tỏa, Tâm hương thành hiện rõ Diêu Cung, Đài hương Mẹ ngự không trung, Thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền.

Đây là những điều cơ bản về Địa Mẫu Chơn Kinh, một phần không thể thiếu trong tâm linh của người Việt Nam. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về sự quan trọng và ý nghĩa của kinh này.

Note: This article is a translation and adaptation of the original content. The purpose is to retain the core message while providing a fresh perspective and additional insights.

1