Danh sách hương linh HĐH làng Thượng Nông

0
297

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

312

518

NGUYỄN VĂN

CHINH

 

11/4/1937

470

521

NGUYỄN VĂN

CHU

 

 

260

471

NGUYỄN VĂN

CÔNG

1952

26/3/1974

325

512

NGUYỄN THỊ

ĐẠI

1922

25/1/2005

386

511

NGUYỄN THỊ

GIÒ

1911

 

304

513

NGUYỄN VĂN

HÂY

1921

2007

317

533

NGUYỄN VĂN

HIẾU

1945

19/1/2009

311

531

NGUYỄN VĂN

KHOA

1942

22/7/2007

315

525

NGUYỄN VĂN

LOAN

1932

25/2/88

309

514

NGUYỄN THỊ

MÃO

 

1/10/1922 ÂL

471

520

TRẦN THỊ

MẬU

 

1970

456

523

NGUYỄN VĂN

NGỘ

1944

16/03/2010

326

529

NGUYỄN VĂN

NGỢI

1918

25/12/2008

306

527

NGUYỄN VĂN

PHÁCH

1910

35284

239

510

NGUYỄN VĂN

SOẠN

 

 

323

524

TRẦN QUANG

SỬ

 

30/10/1940

310

526

TRẦN THỊ

TÂM

1917

27/7/2006

322

522

TRẦN VĂN

TẤN

1917

21/8/1982

424

545

NGUYỄN VĂN

TẤN

1943

21/8/1968

320

532

NGUYỄN THỊ

TẠO

1951

25/3/2009

319

543

NGUYỄN VĂN

THÁM

 

16445

305

542

NGUYỄN VĂN

THĂM

 

15/9/1944

328

325

NGUYỄN THỊ

THANH

1940

21/7 – KỶ SỬU

307

528

NGUYỄN VĂN

THỈ

1909

13/7/2003

327

530

NGUYỄN VĂN

THỊNH (TẠ)

1915

24/8/2008

308

517

NGUYỄN THỊ

THÚI

 

18598

313

519

NGUYỄN THỊ

TRUẬT

1875

1974

314

534

NGUYỄN THỊ

TRỪU

1928

36378