Chùm ảnh: ngày đầu tiên của Đại lễ Pháp đàn Địa Tạng

0
166
Xin giới thiệu một số hình ảnh của lễ Khai đàn Địa Tạng – Chẩn tế bạt độ giải oan – cầu siêu cho bách tính chư hương linhđã diễn ra vào ngày 27/07 AL tại Pháp đàn chùa Diệu Pháp
Lễ Hưng tác thượng phan
Lễ Nghinh phan sơn thủy
Lễ Cung an chức sự
Lễ Niêm hương bạch Phật – Sái tịnh đàn tràng
Cung nghinh Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn – viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam chứng minh đại lễ
Lễ Thỉnh linh Đề vị
Khai kinh – trì kinh Địa Tạng – Tuyên sớ cầu siêu
Lễ Tiến linh thí thực
Lễ Hoa đăng