CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC

0
3
Để góp phần cho khóa tu Một Ngày An Lạc lần 10 được thành tựu viên mãn, ngay từ rất sớm đông đảo Phật tử và sinh viên trường Đại học Văn Lang, trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nhóm Hướng thiện đã vân tập về chùa sắp xếp, chuẩn bị chu đáo mọi công tác phục vụ cho khóa tu.
Xin cảm niệm công đức quý Phật tử, các bạn sinh viên và nhóm Hướng thiện đã cống hiến, phụng sự hết lòng cho khóa tu. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thật nhiều sức khỏe.
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT. Tổ Truyền Thông – Chùa Diệu Pháp 
Thực Hiện