Xem thêm

Các yếu tố tạo nên sự sống và chấm dứt sự sống của 1 chúng sanh theo Kinh Đại Duyên

Phap Ngo Thich
DẪN NHẬP Trong hơn 2.500 năm trước tại Ấn Độ, trước khi Đức Phật xuất hiện, đã có nhiều hệ tư tưởng phát triển ở đất nước này. Ấn Độ luôn coi trọng tinh thần...

DẪN NHẬP

Trong hơn 2.500 năm trước tại Ấn Độ, trước khi Đức Phật xuất hiện, đã có nhiều hệ tư tưởng phát triển ở đất nước này. Ấn Độ luôn coi trọng tinh thần và tâm linh. Họ nghiên cứu vị trí của con người trong vũ trụ và cách để vượt qua số phận con người. Khi Đức Phật ra đời, Ngài giảng dạy về giải thoát và giáo pháp của sự giải thoát. Giáo lý Duyên khởi chính là đặc trưng của Phật giáo đối với xã hội.

KINH ĐẠI DUYÊN

Vị trí và duyên khởi bản kinh

Kinh Đại Duyên (Mahànidàna sutta) là kinh số 15 trong Kinh Trường Bộ (Dīgha Nikāya) và rất quan trọng trong Phật giáo. Đức Phật đã truyền kinh này cho Ananda tại bộ lạc Kuru, có tên là Kammàssadhamma. Kinh Duyên khởi giúp chúng ta hiểu về sự hình thành của một chúng sanh và những nguyên nhân dẫn đến khổ đau.

Tóm tắt nội dung kinh

Kinh Đại Duyên có thể được tóm tắt thành 4 điểm chính.

  1. Nhân duyên đưa đến sự có mặt của một chúng hữu tình.
  2. Hai yếu tố quan trọng dẫn đến ý niệm về ngã và đồng hóa ngã với thọ.
  3. Bảy trú xứ có thức và 2 xứ được xem là cõi vĩnh hằng.
  4. Con đường dẫn xuất thế gian với 8 cấp bậc giải thoát của thức.

Đức Phật nhấn mạnh sự có mặt của chúng hữu tình và những khổ uẩn mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống. Chúng ta trải qua khổ đau thông qua 9 chi pháp: Danh Sắc, Thức, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử sầu bi khổ ưu não.

NHÂN DUYÊN ĐƯA ĐẾN SỰ CÓ MẶT CỦA MỘT CHÚNG HỮU TÌNH VÀ TOÀN BỘ KHỔ UẨN

Định nghĩa

Kinh Đại Duyên phân tích chi tiết về điều kiện tạo nên sự có mặt của một chúng sanh và khổ uẩn. Trong Phật giáo, duyên có thể chia thành hai loại: duyên hại và duyên sanh.

Duyên hại

Duyên hại giúp các pháp tồn tại và phát triển trong cuộc sống. Ví dụ, sự phát triển của con người từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên là nhờ duyên hại.

Duyên sanh, duyên khởi

Duyên sanh giúp các pháp chưa được sanh tồn tại. Pháp phát sinh theo điều kiện và nguyên nhân, và chúng có nguồn gốc từ nhau. Các yếu tố của chúng sanh và khổ uẩn phụ thuộc vào các yếu tố này.

Trong Kinh Đại Duyên, Đức Phật đề cập đến 9 trong 12 yếu tố, các chi pháp tạo thành cuộc sống của chúng ta. Để hiểu rõ quá trình này, chúng ta cần tìm hiểu về 3 yếu tố nằm ngoài kinh.

Chín chi pháp được nhắc đến trong Kinh Đại Duyên là: Danh Sắc-Thức (Thức-Danh sắc)-Xúc-Thọ-Ái-Thủ-Hữu-Sanh-Lão tử sầu bi khổ ưu não.

THỨC

Thức có nghĩa là tâm tái sanh. Trong chuỗi nhân duyên, thức là tư tâm sở, tức là hành. Thức tạo ra sự tái sanh và tạo nghiệp.

DANH SẮC

Danh sắc là yếu tố quan trọng để tái sanh. Những chúng sanh chỉ có danh sẽ sanh vào cõi vô sắc, trong khi những chúng sanh có danh và sắc sanh vào cõi có sắc. Danh sắc khởi đầu một kiếp sống và có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Các yếu tố này định nghĩa vị trí và quá trình tạo nên sự có mặt của một chúng sanh và khổ uẩn. Kinh Đại Duyên giúp chúng ta hiểu rõ về những nguyên nhân và quá trình này và giúp chúng ta tìm đường thoát khỏi khổ uẩn.

1