Bốn đại điều không

0
347

Thiền sư nhìn thấy Tô Đông Pha, bèn nói: “Người ta ngồi hết chỗ rồi, ở đây không còn chỗ cho người học thức nhà ngươi ngồi nữa”.
Có một hôm, Thiền sư Phật Ấn lên pháp toà giảng thiền.

Tô Đông Pha nghe được tin này cũng vội vàng đến tham gia. Nhưng khi ông ta đến, trong hội trường tín chúng đã ngồi hết, không còn chỗ nào trống.

Chính lúc này, Thiền sư nhìn thấy Tô Đông Pha, bèn nói: “Người ta ngồi hết chỗ rồi, ở đây không còn chỗ cho người học thức nhà ngươi ngồi nữa”.

Tô Đông Pha xem ra giỏi thiền, lập tức đối đáp gay gắt trả lời Thiền sư rằng: “Ở đây đã hết chỗ ngồi rồi, vậy thì ta lấy thân thể ngũ uẩn, tứ đại của Thiền sư làm chỗ ngồi.” (tứ đại là bốn nguyên tố lớn địa, thuỷ, hoả, phong. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức.)

Thiền sư thấy Tô Đông Pha luận thiền với mình, bèn nói: “Học sĩ! Tôi có một câu muốn hỏi ông, nếu ông có thể trả lời được, thì thân thể của Hoà thượng già này sẽ làm chỗ ngồi của ngươi, nếu ông trả lời không được, thì đai ngọc trên thân ông sẽ phải để lại cho bản tự để làm kỷ niệm.”

Tô Đông Pha tự cho mình hơn người, cho rằng chắc chắn mình thắng, bèn đồng ý.

Thiền sư Phật Ấn liền nói: “Bốn đại đều không, năm uẩn vốn không, xin hỏi học sĩ muốn ngồi ở chỗ nào?”

Lúc này Tô Đông Pha không biết nên đối đáp thế nào, vậy là nhất thời từ ngữ tắc nghẹn.

Theo lý luận của thiền học, sắc thân của chúng ta do bốn đại địa, thuỷ, hoả, phong hợp thành, nhưng không có một thực tại như vậy, không thể ngồi yên nơi đó được, vì vậy đai ngọc của Tô Đông Pha phải trao lại cho Thiền sư Phật Ấn, đến nay vẫn còn lưu giữ ở chùa Kim Sơn.
Liên Hải dịch