Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học

0
121
Ngày 26.9.2014, tại Hà Nội, Khoa Tâm lý học Học viện Khoa học xã hội tổ chức thành công Bảo vệ luận án tiến sĩ Tâm lý học cho Đại đức Thích Nguyên Pháp. Tên đề tài luận án là “Mạt-na thức của Phật giáo từ góc nhìn Tâm lý học”.