Xem thêm

108 Hạt trong chuỗi niệm Phật

Phap Ngo Thich
Chuỗi ngọc được sử dụng để niệm Phật Phần đông người ta thường niệm Phật qua câu “Nam Mô Phật”. Ba danh hiệu phổ biến mà hầu như tất cả người Phật tử đều biết...

Chuỗi ngọc Chuỗi ngọc được sử dụng để niệm Phật

Phần đông người ta thường niệm Phật qua câu “Nam Mô Phật”. Ba danh hiệu phổ biến mà hầu như tất cả người Phật tử đều biết là: “Phật, Như Lai, Thế Tôn.” Tuy nhiên, thực tế có một số kinh sách ghi chép 10 danh hiệu khác nhau: “Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian giải, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật và Thế Tôn.”

Nếu kể hết thì sẽ có tới 108 danh hiệu, được gọi là Phật Nhất Bách Bát Danh. Khi bạn sử dụng chuỗi niệm Phật, bạn có thể niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà 108 lần hoặc niệm 108 danh hiệu Phật (dưới đây).

Phần đông người Phật tử chưa từng nghe qua về 108 danh hiệu Phật, cho nên con số 108 hạt trong chuỗi niệm Phật trở thành những câu đố học thuật. Ví dụ như bài toán 36×3=108. Hoặc Lục căn + lục Thức + lục Trần = 18.

Tuy nhiên, quan trọng nhất khi sử dụng chuỗi niệm Phật là niệm Phật mà không dùng tâm phân biệt, tâm toán số hay lý lẽ để niệm Phật. Hãy chỉ tập trung niệm tâm, niệm 108 danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi hạt là một danh hiệu. Dưới đây là một bài kinh niệm Phật mà chúng tôi sử dụng cùng với 108 chuỗi hạt.

Kinh niệm Phật

Quy mạng Nhất Thiết Trí Thầy hết thảy thế gian Vua pháp lớn Mâu-ni Một trăm tám danh hiệu (108)

Biển công đức vô biên Ðầy đủ mọi an lành Hay trừ các phiền não Tội nghiệp chúng hữu tình

Con nay quy mạng lễ Hết thảy Ðại Kiết Tường Cứu độ các quần sanh Khiến được an vui lớn

Con nay quy mạng lễ Ðấng Nhị túc bi mẫn Viên mãn khắp chúng sanh Hết thảy việc tốt lành

Con nay quy mạng lễ Ðấng Vô thượng Vô tướng Thành tựu Trời trong Trời Nghĩa bí mật sáng tỏ

Như Lai, Chánh đẳng giác Lợi lạc chốn thế gian Trăm tám tên tối thượng Con nay nhóm lại nói

 1. Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu.
 2. Nam mô Chánh Ðẳng Giác.
 3. Nam mô Nhất Thiết Trí.
 4. Nam mô Ðại Thích Tử.
 5. Nam mô Nhất Thiết Pháp Tự Tại Vô Úy.
 6. Nam mô Ðại Kim Tiên.
 7. Nam mô Công Ðức Hải.
 8. Nam mô Như Lai.
 9. Nam mô Ứng Cúng.
 10. Nam mô Thiện Thệ.
 11. Nam mô Thế Tôn.
 12. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Giải.
 13. Nam mô Ly Nhất Thiết Cấu Nhiễm.
 14. Nam mô Tối Thượng Pháp Ðăng.
 15. Nam mô Vô Uý Tịnh Phạn Vương Tử.
 16. Nam mô Cam Giá Vương Chủng.
 17. Nam mô Cù Ðàm.
 18. Nam mô Nhật Tộc.
 19. Nam mô Kiết Tường Ðại mâu Ni.
 20. Nam mô Lãm Nghĩ La Sa Tộc.
 21. Nam mô Thiên Nhơn Sư.
 22. Nam mô Thập Lực Hàng Ma Quân.
 23. Nam mô Ly Quá Trừ Ðộc.
 24. Nam mô Ðiều Ngự Trượng Phu.
 25. Nam mô Diệu Giải Thoát.
 26. Nam mô Trừ Chướng Ám.
 27. Nam mô Chỉ Tức Hàng Chư Căn.
 28. Nam mô Thanh Tịnh Giới.
 29. Nam mô Vô Cấu Vương.
 30. Nam mô Diệt Tội Vô Ngã Tướng.
 31. Nam mô Vô Kinh Vô Bố Uý.
 32. Nam mô Ðệ Nhất Pháp Viên Mãn.
 33. Nam Mô Vô Biên Vô Khả Dụ.
 34. Nam mô Ðại Luận Sư.
 35. Nam mô Hy Hữu Bất Tư Nghị Tịnh Tấn.
 36. Nam mô Tam Giới Thân Từ Phụ.
 37. Nam mô Tam Minh Tri Tam Thế.
 38. Nam mô Diệt Tam Ðộc.
 39. Nam mô Cụ Túc Tam Biến Thông.
 40. Nam mô Thuyết Tam Thừa Bồ Ðề.
 41. Nam mô Vô Tướng Diệt Vô Lão.
 42. Nam mô Vô Ngã Vô Nhị Chấp.
 43. Nam mô Vô Oán Vô Hý Luận.
 44. Nam mô Vô Nghiệp Vô Bố.
 45. Nam mô Thí Nguyện Vô Uý.
 46. Nam mô Pháp Sư Tử Nhị Túc Tôn.
 47. Nam mô Ðiều Phục Trừ Phiền Não.
 48. Nam mô Tối Thượng Ý Thanh Tịnh.
 49. Nam mô Minh Hạnh Túc.
 50. Nam mô Tự Tại Biến Hoá Vương.
 51. Nam mô Ðiều Phục Tâm Thanh Tịnh.
 52. Nam mô Ly Trần Vô Thượng Sĩ.
 53. Nam mô Chỉ Tức Nhất Thiết Tội.
 54. Nam mô Ðắc Thanh Lương.
 55. Nam mô Ðắc Tịch Tịnh.
 56. Nam mô Cứu Ðộ Thế Gian Sư.
 57. Nam mô Dõng Mãnh Ðại Thanh Tịnh Trí.
 58. Nam mô Viên Mãn Kiết Tường Tướng.
 59. Nam mô Năng Trừ Oán.
 60. Nam mô Sa Môn Nguyệt.
 61. Nam mô Thích Sư Tử.
 62. Nam mô Tác Thiện Thanh Tịnh Nghiệp.
 63. Nam mô Lục Phật Pháp Trang Nghiêm.
 64. Nam mô Lục Căn Thanh Tịnh Nhãn.
 65. Nam mô Ðệ Nhất Lục Thần Thông.
 66. Nam mô Lục Thú Hải Ðáo Bỉ Ngạn.
 67. Nam mô Vô Sư Tự Nhiên Giác.
 68. Nam mô Thiện Thệ Ðức Thành Tựu.
 69. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Vi Ái Lạc.
 70. Nam mô Vô Ðẳng Ðại Trí Tuệ.
 71. Nam mô Hằng Nhập Tam Ma Ðịa.
 72. Nam mô Nhất Thiết Hữu Tình Lợi Ích Chủ.
 73. Nam mô Chơn Thật Hàng Chư Căn.
 74. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Tôn.
 75. Nam mô Phổ Biến Hữu Tình Tinh Tấn Giả.
 76. Nam mô Vĩnh Quá Luân Hồi Khổ.
 77. Nam mô Viên Mãn Chư Sở Cầu.
 78. Nam mô Hàng Phục Ðắc Tối Thắng Thuyết Tứ Ðế.
 79. Nam mô Ðáo Bỉ Ngạn Ðộ Tha Ðại Long Vương.
 80. Nam mô Ðắc Tối Thượng Niết Bàn.
 81. Nam mô Tôn Sư Ðại Phạm Hạnh.
 82. Nam mô Ðệ Nhất Tịch Tịnh Lạc.
 83. Nam mô Bí Mật Tối Thắng Ðại Trượng Phu.
 84. Nam mô Ðiều Phục Thinh Văn Giả.
 85. Nam mô Lợi ích Chư Hữu Tình.
 86. Nam mô Thế gian Cúng Dường Xuất Thế Trí.
 87. Nam mô Thánh Trí Chiếu Thế Gian.
 88. Nam mô Ly Thế Pháp Lợi Dưỡng.
 89. Nam mô Xuất Thế Vi Như Lai.
 90. Nam mô Ðại Pháp Chủ.
 91. Nam mô Ðại Pháp Vương.
 92. Nam mô Ðiều Ngự Minh.
 93. Nam mô Cứu Ðộ Ðệ Nhất Nhị Túc Tôn.
 94. Nam mô Hành Nhẫn Nhục.
 95. Nam mô Thiện Ý Ðoan Nghiêm Tướng.
 96. Nam mô Thiện Trì Thiện Giới Tướng.
 97. Nam mô Kim Sắc Quang Thiện Thệ.
 98. Nam mô Thiện Du Ái Tôn Trọng.
 99. Nam mô Nhơn Sư Tử Kiết Tường Vân.
 100. Nam mô Phật Ðà.
 101. Nam mô Vô Uý Ðộc Trừ Ám.
 102. Nam mô Vô Biên Lợi Thế Gian.
 103. Nam mô Vô Ðẳng Tam Hữu Sư.
 104. Nam mô Năng Ðoạn Chư Kiết Phược.
 105. Nam mô Vô Ngã Tối Ðệ nhất.
 106. Nam mô Phổ Chiếu Nhất Thiết Nhãn.
 107. Nam mô Chứng Lý Tịnh Tuệ Nhãn.
 108. Nam mô Tam Tuệ Chơn Thật Nhãn

Đây là tên công đức của Đức Mâu-Ni. Bạn có thể đọc và lễ niệm các danh hiệu này để thu hoạch được phước đức kiết tường tối thượng. Các phiền não đã có sẽ được trừ đi và các tội nghiệp sẽ mau chóng được thanh tịnh. Nếu không phải luân hồi, bạn sẽ được giải thoát và trở thành một Phật thực sự.

HẾT

1