KỸ THUẬT VÀ NGUYÊN TẮC TỐI THIỂU CỦA THIỀN ĐI (𝐾ℎ𝑜𝑎́ 𝑡𝑢 10 𝑛𝑎̆𝑚 2020)

0
6
Như khóa tu 9, chúng tôi có nói 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 có kỹ thuật của 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 để vào định. 𝑇ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑖 cũng phải có kỹ thuật cơ bản để vào định, những kỹ thuật này như là những nguyên tắc tối thiểu, nếu không tuân thủ thì sự đi của mình không thể gọi là 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑖. Khi thiền đi, tay có thể thoải mái: chắp phía sau, để trong túi áo khoác, khoanh tay trước ngực cũng được… nhưng không tùy tiện vung lên vung xuống…
Vậy 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̆́𝑐 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑖 là gì? Đó là 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘩𝘰̛𝘪 𝘵𝘩𝘰̛̉, 𝘵𝘢̂𝘮 𝘵𝘳𝘪́ 𝘷𝘢̀ 𝘣𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘤𝘩𝘢̂𝘯. Sự thống nhất này có mấy ý chính cần lưu ý sau đây:
(𝐢) 𝐆𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 đ𝐞̂́𝐦 (𝒄𝒉𝒊̉)
Đếm ở đây không phải là đếm hơi thở mà là đếm bước chân, nói một cách khác hơn là đo chiều dài của hơi thở bằng số lượng của bước chân.(*) Ví dụ: trong khi thở ra thì tôi bước được mấy bước, và trong khi tôi thở vào thì tôi bước được mấy bước. Quá trình đếm đó là quá trình thống nhất giữa hơi thở, tâm trí và bước chân.
(𝐢𝐢) 𝐆𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 (𝒒𝒖𝒂́𝒏)
Trong đại chúng đây, nếu có vị nào tu Tịnh Độ thì có thể quán chiếu từng bước chân của mình là từng bước tiến vào Tịnh Độ, không cứ phải khi qua đời mới vãng sanh, Tịnh Độ có thể vào bằng bước chân này.
Vị nào tu theo pháp ly tham thì có thể quán chiếu như sau: Chỉ cần ly tham thì bước chân nào cũng đều được gọi là “đã tới”. Nếu bị tham lôi kéo thì không có bước chân nào được gọi là “đã tới”, dẫu cho có tới thì cũng không thể gọi là tới. Bước chân này tôi bước ra khỏi tham… bước chân này tôi bước vào ly tham… Ly tham là đã tới, không còn chạy ngược chạy xuôi.
(𝐢𝐢𝐢) 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝒄𝒉𝒊̉ 𝐜𝐨́ 𝒒𝒖𝒂́𝒏, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝒒𝒖𝒂́𝒏 𝐜𝐨́ 𝒄𝒉𝒊̉
Nghe tiếng chuông phản văn thì liền đứng lại… thở vào… thở ra…
Nghe tiếng chuông phản văn, vị nào tu theo “phản văn văn tự tánh” thì xoay vào tánh nghe…
Nghe tiếng chuông phản văn cũng có thể niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm bồ-tát.
Thở vào… thở ra…
Hỷ lạc… bước từng bước…
Chúc quý vị thực tập thành công và an lạc nhé!
Mô Phật.
𝐂𝐇𝐔́ 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇: (*) Trích 𝐴𝑛 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 của Thiền sư Nhất Hạnh.